VI, VII, VIII, 2, 7. 720F—736 1950. UITGAVEN 720 F Doortrekken van de Vondelstraat37.000, Bij raadsbesluit van 19 October 1949 is ter zake een crediet van 37.000,uitgetrokken, waarvan komt voor rekening van de Leeuwarder Papierwarenfabriek 10.000,ten laste van het gemeentelijk grondbedrijf ƒ12.000,— en ƒ15.000,ten laste van de algemene dienst, te financieren uit geldlening, af te lossen in 20 jaar. Verwacht wordt, dat het werk in 1950 zal worden voltooid. 720G Verbetering weg Goutum-Swichum-Hondsdijk562.000, Bij raadsbesluit van 19 October 1949 is op de begroting 1949 voor verbetering van genoemde weg een crediet van ƒ562.000,gebracht. Aan uitkering ingevolge artikel 36 der motorrijtuigenbelastingwet en bijdrage van de provincie Friesland zal naar raming van deze kosten worden terugontvangen ƒ410.800,zodat ten laste van de algemene dienst blijft ƒ151.200,te financieren uit geldlening af te lossen in 25 jaar. Verwacht wordt, dat het werk in 1950 ten uitvoer zal worden gebracht. 720H Verbetering Tontjespijp y 32490 Voor de noodzakelijke verbetering van de Tontjespijp wordt een crediet geraamd van 32.400,af te schrijven in 10 jaar. Zie bijlage III. HOOFDSTUK VII. Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd. 721 Aankoop van rente gevend goed Zie volgnos. 655 tot en met 659. memorie HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. 724 Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of verandering van inrichting van gebouwen en van aankoop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening25.000,- Op de begroting 1949 is bij tussentijdse wijziging voor de bouw van Finse scholen 173.000,uitgetrokken te financieren uit geldlening, af te lossen in 40 jaar. Naar raming zal van dit crediet in 1950 ƒ25.000,worden besteed. 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. 736 7erugbetalmg van waarborgsommen of met vervallen gedeelten daarvan aan besturen van bijzondere lagere scholen memorie In de jaren 1942 tot en met 1949 is aan gestorte waarborgsommen teruggegeven ƒ112.121,44. In 1950 behoeft geen waarborgsom gerestitueerd te worden. 176 1950 VIII, 9, XI, XIII, 2, 3, 5, 8. 742A—758 UITGAVEN 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 742A Terugbetaling van waarborgsommen of niet vervallen gedeelten daarvan aan besturen van bij zondere lagere scholen memorie In de jaren 1942 tot en met 1949 is aan gestorte waarborgsommen 4.539,15 teruggegeven. In 1950 behoeft geen waarborgsom gerestitueerd te worden. Zie volgno. 475. HOOFDSTUK XI. Handel en nijverheid. 749A Kosten bouw centrale halte voor stadsbussen30.000, Bij raadsbesluit van 15 December 1948, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 31 Januari 1949 is op de begroting 1948 een crediet van ƒ38.500,uitgetrokken ten behoeve van bovenvermeld werkobject, waarvan komt ten laste van de N.V. Neder landse Tramweg Maatschappij 19,250,zodat ten laste van de gemeente blijft ƒ19.250, te financieren uit geldlening, af te lossen in 20 jaar. Naar raming zal van het toegestane crediet in 1950 30.000,worden besteed. HOOFDSTUK XIII. 2. Grondbedrijf. 751 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf12.000, Zie de toelichting onder volgno. 720F. 3. Woningbedrijf. 752 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf ƒ1.135.000, Betreft financiering bouwkosten 78 en 27 duplexwoningen. 754 Bijdrage aan Hoofdstuk XIII 3 van de gewone dienst wegens beschikken over een gedeelte van de gereserveerde annuiteitsgedeelten Pensioenfondslening2.351,43 Zie de toelichting onder volgno. 262. 5. Reinigingsbedrijf. 756 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf211.500, Zie voor deze kapitaalsinvestering de begroting van het reinigingsbedrijf. 8. Openbaar slachthuis. 758 Kapitaalverstrekking aan het bedrijf4.500, Betreft financiering van een personenauto af te schrijven in 8 jaar. 177

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 162