1950. BIJLAGE No. II. Verdeling der verzamelposten wegens terugontvangen kosten van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren over de onderscheidene hoofdstukken der begroting. 7 8 9 Hoofdstuk 1 II 982,- 14.980,22 134,- ƒ1.224,- 17.320,22 II III 24 - 8.962 - 35.142,62 535,78 3 44.640,40 III IV 38 876,60 202,57 - 57,— 74.585,80 75.762,97 IV V 52 208,— 720 - 166 1.094,- V VI 60 707,— - 1.297,78 - 50,— 2.054,78 VI VIII 2 82 - 32.500,—x) 6,40 3 32.506,40 VIII12 VIII 2A 91 J - 5.500,— x) - 391,50 3 5.891,50 VIII |2A VIII 4 99 5 J- 10.000,—o \- 1.367,40 11.367,40 VIII §4 VIII 5 107 - 2.620,80 2.620,80 VIIIJ 5 VIII 6 110 - 4.488,— 154,05 3 4.642,05 VIII 12 129 3 907,85 3 3 907,85 VIII 12 VIII 13 135 67,— - 8.526,— 13,60 - 88,— 8.694,60 VIII §13 VIII 14 145 55 - 4.727,96 120,25 - 84,— 4.987,21 VIII §14 VIII 16 150 14,— 315,30 3 3 3 329,30 VIII 16 IX 162 - 1.050,— - 4.842,90 314,60 - 1.435,— - 3.160,27 10.802,77 IX XII 185 3 602,40 3 3 602,40 XII XIII 1 190 f. - 29.712,42 29.712,42 XIII §1 XIII 3 192 f. 5 3 - 5.811,27 5.811,27 XIII §3 XIII 4 194 f. 3 - 59.570,95 59.570,95 XIII §4 XIII 5 195 f. - 63.661,30 63.661,30 XIII §5 XIII 6 196 f. 3 3 - 62.000 62.000,— XIII §6 XIII 8 197 f. 3 - 6.888,38 6.888,38 XIII §8 XV 202 39,10 3 39,10 XV 12.086,— ƒ129.846,43 1.481,25 ƒ3.104,— 305.390,39 ƒ451.908,07 Ziektewet en Ziekenf.-besluit3.186,— In te houden van de onderwijzers! aar wedden Dienst Geneesk. Verz. Politie - 8.900,— ten behoeve van het Rijk. 12.086,— 1950. BIJLAGE NO. III. Hoofdstuk Volg nummer Verhaal van premiën Ziektewet en Ziekenf. best, en van bijdragen Dienst Geneesk. Verz. Politie Volgno. Verhaal van pensioens bijdragen Volgno. Verhaal van bijdragen voor inkoop pensioen Pensioenwet 1922 Volgno. In houding art. 13 Arbeids- overeen- komsten- verordening Volgno. 10 Vergoeding bedrijven en instellingen in kosten van verzekering, pensionnering enz. Volgno. 11 Totaal 3 - 41 - 3 3 - 3 - 5 3 - 3 3 3 - 3 3 3 - 5 3 3 3 - 3 3 - VIII 6 3 - 3 - 3 - - - 3 - 3 - 3 3 - 3 3 3 - 3 3 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 3 - I Overzicht van de kapitaalsuitgaven, waarvoor eventueel kan worden geleend en waarop tot het sluiten van een lening dient te worden afgeschreven volgens hieronder aan gegeven plan (bijdragen van de gewone dienst aan de kapitaaldienst). Volgno. Omschrijving van de uitgaven Rekening 0) Bedrag .8 •aa.s p Reeds afge schreven'ten laste van de gewone dienst Afschrijving stuk Begro ting (A) 3 <3 Begrotings jaar Volgende jaren II 263A Kosten van het sluiten van geldlenin gen (bijdrage aan Hfdst. XVI kap. d. 1948(r) 96,- 2 48,- - 48,- - -,- III 287 Herstelling en wijziging indeling poli tiebureau 1947(r) 1947(f) -21.774,11 - 4.849,4' 10 5 - 8.146,- - 2.911,44 1.946,- 969,- - - 1.946,— 969,— Aanschaffing auto politie - 2.915,- IV 298A Maken was- en droogkamer 1950(A) - 15.601, 10 1.561, - 1.560,— 3 319 Aankoop 25 aandelen N.V. Interc Waterleiding Gebied Leeuwarden. 1944(f) - 25.000,— 25 - 6.000,— 1.000, 1.000,— j 321 Aankoop barak Schapedijkje 1948(f) - 20 001,— 10 - 2.001,— 2.000, - 2.000,— VI 346 Verbeteren Tontjespijp 1950(A) - 32.400,— 10 3.240,— - 3.240,— 3 348 1949(A) - 100.000,- 5 - 20.000,— 20.000,— - 20.000,— VI 363 Vernieuwen en aanleg plantsoenen Herbeplanting met bomen 1948(f) 1948(f) 1948(f) - 15.215,91 - 14.234,06 - 34.267,03 10 10 20 1.715,91 1.634,06 1.801,84 1.500,— 1.400,— 1.725,— - 1.500,— - 1.400,— - 1.725,— Verbetering Tweebaksmarkt 4.625,— 364A Kosten van het sluiten van geldlenin gen (bijdrage aan Hfdst. XVI kap. d.) 1948(f) - 460,— 2 230,— 230,— VIII5 2 389 Kosten van het sluiten van geldlenin gen (bijdrage aan Hfdst. XVI kap. d.) 1948(f) - 342,54 2 171,27 171,27 3 55 435A Kosten van het sluiten van geldlenin gen (bijdrage aan Hfdst. XVI kap. d.) 1948(f) 55,— 2 27,50 27,50 3 §7 460 Leermiddelen 1948(f) 1948(f) - 3.530,75 - 10.154,03 5 685,15 - 2.554,03 745,60 1.900,— 700,— - 1.900,— Aankoop meubelen en inrichten ge bouwen f. 2.645,60 460A Kosten van het sluiten van geldlenin gen (bijdrage aan Hfdst. XVI kap. d.) 1948(f) - 425,— 2 212,50 212,50 3 §16 545 Kosten van het sluiten van geldlenin gen (bijdrage aan Hfdst. XVI kap. d.) 1948(f) - 144,50 2 72,25 72,25 3 XV 631A Aanschaffen lettermateriaal gemeen telijke drukkerij 1950(A) - 2.500,— 10 250,— 250,— 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 165