Met ingang van 1 Januari 1949 wordt de boekhouding van het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf en van de Gemeentelijke Gasfabriek cevoerd overeenkomstig de principes der moderne bedrijfsadministratie. Een der grote voordelen van dit systeem is, dat het voorziet in een stelsel van rekeningen, dat volkomen in overeenstemming is met de organisatie van het bedrijf en een overzichtelijke groepering van de kosten naar verschillende gezichtspunten mogelijk maakt. Mechanisatie en arbeidsverdeling hebben geleid tot het uiteen vallen van het productieproces. De opeenvolgende fazen van de pro ductie in het moderne bedrijf zijn tot afzonderlijke productieprocessen ge- word en en het bedrijf tot een samenstel van een aantal kleinere be drijven - afdelingen - onder 1 topleiding, ieder met een eigen pro ductieproces. Bovendien zijn er nog afdelingen, zoals de administratie, die niet rechtstreeks aan de productie meewerken, maar aan andere afdelingen diensten verlenen. Een volledig inzicht in het bedrijf en toezicht op de efficiency in het gebruik van arbeidskracht en materiaal is slechts mogelijk, indien de administratie een overzicht kan geven van de kosten, in soorten onderscheiden, van alle afdelingen. Voor tijdig ingrijpen is het nodig, dat deze gegevens op zeer korte termijn bekend zijn. Daarenboven mag van overheidsbedrijven worden verwacht, dat er naar wordt gestreefd in begroting en jaarrekening een scherpe belichting te geven van het te verwachten en gepasseerde bedrijfsgebeuren. Het systeem van de moderne bedrijfsadministratie maakt verwezen lijking van deze doelstellingen mogelijk. De begroting voor 195° is "bij de gewijzigde boekhouding aangepast. Aangezien de gewijzigde inrichting der administratie eerst op 1 Januari 1949 is ingevoerd, is het om praktische redenen niet moge lijk de rekeningsbedragen 1948 en begrotingsbedragen 1949 "te groeperen overeenkomstig de begroting voor 1950. zssm. - J*.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 168