I OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN Bijdragen van het Rijk krachtens art der Woningwet Lijk in de kosten ven de gemeente- zake de woningverdelingj Bijdrage van m lijke bemoeiingen Leges bouwvergunningenj Dividend van aandelen in de N.V. Bouwkas Noord Nederlandse Gemeenten Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofd stuk II volgnos. 7, 8 en 10)j Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Hoofdstuk V INKOMSTEN, HOOFDSTUK V, gewone dienst. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedraget 257.989.1S 304.460,2!j 15.849,1 UITGAVEN, HOOFDSTUK V, gewone dienst. 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. Overige rente van geldleningen ten laste van Hoofd stuk V komende Overige aflossing van geldleningen ten laste van Hoofd stuk V komende Annuïteiten aan het Rijk verschuldigd ter zake van ontvangen voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Overige annuïteiten van geldleningen ten laste van Hoofdstuk V komende Bijdragen ter tegemoetkoming in de betaling van rente en aflossing van door de gemeente verleende voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Uitkeringen uit het fonds voor huurverlaging Kosten van het lidmaatschap van het Nederlands Instituut voor volkshuisvesting en stedebouw Kosten van het lidmaatschap van de Friese Bouwkring I Kosten van het lidmaatschap van de Nationale Woningraad Kosten van de bouwpolitie I Bijdrage aan Hoofdstuk V van de kapitaaldienst, ter reservering van het verschil tussen de te ontvangen en pe verschuldigde annuïteit ter zake van de „Pensioen- ■ondslening" I Bijdrage aan Hoofdstuk V van de kapitaaldienst ter vorming van een algemene reserve voor woningwetbouw Bijdrage aan Hoofdstuk V van de kapitaaldienst wegens kosten premieregeling voor woningverbetering en woning splitsing f Kosten van verificatie van kas en boeken van woning bouwverenigingen I Kosten van de gemeentelijke bemoeiingen in zake de woningverdeling Storting in de bij de woningbouwcorporaties gevormde ïserve B'.jdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst.. Kosten ter zake van verzekering, pensionnering enz. van ambtenaren en beambten (Zie Hoofdstuk II volgnos. 250 tot en met 259)f Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk V 1.226,59 4.023,02 116.525,76 54.090,48 87.488,69 38.588,55 100,— 8,50 3 29.253,85 2.730,17 245,44 20.502,53 134,28 1.149,83 356.067,69 286.575,28 69.492,41 1.106,44 3.573,75 111.692,27 32.925,68 103.172.41 15.849,46 100,— 8,50 100,— 37.860,— 9.146,05 memorie 310,— 22.974,— 1 553, 341,46 1.975.10 342.685,12 261.601,90 81.083,22 995,82 3.573,75 139.308,52 101.021,88 325.343,41 15.849,46 100,— 8,50 100,— 36.925,— 9.146,05 8.989,75 memorie 310,— 28.035,— 11.716, 251, 3.331,38 685.0.5,52 591 544,34 93.461,18

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 16