11 12. 13 o 16. f. 51*276,57 1.831.206,95 275.353,— 10.551,44 174.925,81 2.126,20 109.293,32 1949 1950 1 Volg._ i Omschrijving der kapi- 10.000, 86.370,69 j 113 '74 I 18. 19 2.000,62 if.2.554.733,29 jf.2.283.212,63 f.1.633.980,73 J 1.831.206,95 1949 f. 256.960,77 I.5OO.OOO,— 100.000. 62.874,73 1950 jlli f. 77.117,87 jij- 56.862,86 1 I ill I i f.2.554.733,29 ;f.2.283.212,63 f.1.633.900,73 ELECTRICITEIT BEDRIJF Volg- no o Omschrijving* der kapi taal sinkomsten 10 O 14 c 15c Batig saldo rekening vorig dienstjaar In rekening-courant opgenomen gelden Kapitaalsverstrekking door de gemeente Vergoeding voor verlengde huis- aansluitingen s Door afschrijving vrijgekomen middelen te bestemmen voor schuldaflossing Aflossing leningschuld K.E.Ïi.Ai Uitkering van de gemeente we gens storting in het reserve fonds van een gedeelte der bedrijfswinst Uitkering van de gemeente we gens storting in het stroom- prijsverlagings- en vernieu wingsfonds Rente reserve voorm. gedeelte Leeuwarderadeel Nadelig saldo Ontvangen in 1943 100.000 Geraamd voor f .1.500.000,— 467.856,— 2.200,— 17 f.1.500.000,. memorie 761,55' 1 memorie 224.785,32 8.350,44! taaisuitgaven Uitgegeven in 1948 Nadelig saldo rekening vorig 1 dienstjaar In rekening-courant gestorte 1 gelden Uitgaven wegens verbetering, J uitbreiding en vernieuwing van het bedrijf 20. Schuldaflossing aan de ge- i meente Bijdrage aan de rekening van i baten en lasten (beschikking j over te reserve) ter afschrij- ving op de bouwkosten van het j nieuwe kantoorgebouw 504.290,42 56.361,19 I tt 1 Uitkering aan de gemeente van j de belegde reserve Geraamd voor 4670856,™ 58 .395,86 I.500.OOO,—1| in 5 memorie i 11 I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 170