2.892,73 102.211,21 56.001,69 89.823,01 if. 3.613.531,50 f. 2.500.000,- 26I.75O,— j memorie 1.500. 61.462,47 359.544,68 18. 19. 21. 1948 1949 2.947.250,86 2.000.000,— 381.386,32 i" 261.750, 32.153,98 2.313,4Q 56.001,69 42.035,95 3.084,06 1950 71.980,55 2.5OO.OOO,- 42.133,15 3.254,86 f, 3.613.531,50 f. 2.684.257,15 f- 2.617.368,56 i Omschrijving der kapi- j taaisinkomsten i In rekening-courant opgenomen j gelden Kapitaalsverstrekking door de gemeente Vergoeding voor verlengde huisaansluitingen Door afschrijving vrijgekomen middelen te bestemmen voor schuldaflossing Beschikking over het reserve fonds Nadelig saldo 10 - Ontvangen in 1948 f. 2,947.250,86 415.352,— GAS- Geraamd voor 1949 1950 f. 2.000.000.— 2.500. 90.4514: 24.417,4] f. 2.684.257,15 f2.617.368 K- - 11 - FABRIEK Volg- no. 20. Omschrijving der kapi taalsuitgaven Uitgegeven in Geraamd voor Nadelig saldo rekening vorig dienstjaar In rekening-courant ge storte gelden Uitgaven wegens verbete ring, uitbreiding en ver nieuwing van het bedrijf ;f. 194.425,25 jf. 377.387,14 1 i! Schuldaflossing aan de ge- i meente 22» Aflossingsverscb.il leningen; Bijdrage aan de rekening van baten en lasten (beschikking over de reserve) ter af schrijving op de bouwkosten van het nieuwe kantoorge bouw •1 memorie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 173