i5.7OO.OOO 42.000,— 19,000,— 8.700,— 85.5OO, 28,- 14 6,5 650, 150.000 5.25O,- 139.000 8,~ 15.700 300.000 - 13 t >676 ,-- 2.350.— i. li 0 E I E V A II T O E L ICÏÏTIIG Gewone dienst ELECTRICITEITBkDRIJF baten Volgno.1 Stroomopbrengst In 1948 zijn afgeleverd Volgens de op 1 Juni 1949 bekende ge gevens bedroeg de toename in 1949 16,5$ zodat in 1949 vermoedelijk afgeleverd zul len worden Voor 1950 wordt op een toename van het ver bruik t.o.v. 2949 gerekend van ongeveer 14 a 155É Vermoedelijke aflevering in 1950 totaal Stroomverbruik van de straatverlichting De opbrengst van de af te leveren 17 ol82 „870 2.835.180 1.833.041,89 kWh 20.018.000 kWh 2.927.000 11 22.945.000 k Ta 345.000 22.600.000 k.h m. wordt, rekening houdende met de op 1 Juli 1949 geldende tarievs welke zijn toegestaan door het Directoraat-Generaal van de Prijzen, als volgt geraamd a< b c g' h< i. J k. k .h a cent Totaal Grootverbruikers 6,- f 942.000,— Enkcltarief 2 .100.000 22,- 462.000,— Piektarief totaal verbruik 1.000.000 5,5 ti 55.000,— waarvan 50.000 kWh over- verbruik 21,- it 10 0 500, vaste vergoeding 11 Ruirnt e - c-nke 11 ar i c f 200.000 9,5 vastrecht Ruimte-dubbeltariefs hoogtarief 200.000 10,5 11 21.000,» la,agtarief 1.900.000 4,5 ti vastrecht it 60.000, Duhbeltarief hoogtarief 95.000 26.600, l-.agtarief 350.000 1! 49.000,-- 2? 435.000 12,- I? 52.200,— Poldertarief 300 42,- 126, I? 5.000 12,- 600, 10.000 Nachtstroomtarief 3,5 Gemeentegobouwen en diversen 11.120,— Tijdelijke aansluitingen 13,- 2.041,-- Eigen verbruik 5,5 II 16.500,-- 22.600.000 f 0 1.869.787,— Af; 3$ omzetbelasting 56.093,61 f 1 .813.693,39 Straatverlichting (voor overige kosten zie volg no. 4) 345.000 3,41 11.764,50 Vergoeding voor hoogste bclasting- 160 kW a f.47,40 7.584,— f 1.833.041,89 X Kosten stroominlcoop 25.000.000 kWh ad f. 275.0C0, 1,1 ct„ per kWh, verhoogd met 2,31 ct. prijsverhoging 3,41 cG per kWh. Volgno.2 iieterhuur f. 51.757,60 Op 1 Januari 1949 bedroeg het aantal geplaatste electriciteit- moters 20170. Er wordt voor 1949 op oen toename van 5°° en voor 1950 van 4°° meters gerekend, zodat in 1950 gemiddeld 20870 meters in gebruik zullen zijn. Rekenend naar de gemiddeld in 1948 ontvangen huur, zal, onder af trek van yjo omzetbelasting, f. 2,48 per meter worden ontvangen, is totaal f. 51.757,60. Volgno.3 Werken voor derden Terzake v/ordt gerekend op een ontvangst van De uitgaven worden geraamd op (zie volgno.7) Winst f. 22.690,82 f. 22.690,82 21.266,— f. 1.424,82 Volgno.4 Openbare verlichting en tijdaanwijzing i Door de gemeente Y/orden voor de straatverlichting alle kosten vergoed welke door het bedrijf zijn gemaakt (zie volgno. 8) Geraamd wordt - Kapitaalslasten- afschrijvingen f. 10.004,77 3rente van de boek- 55.797,03 waarde 012 1-1-1950 Personeelslasten Materialen uit eigen maga zijn Kosten magazijndienst Leveringen en diensten voor derden Kosten werkplaatsen 3.961,90 15.000 j.j 1 500 4 .0 50, Omzetbelasting. yj van f. 75.145,53 2.254 36 Kosten exclusief het stroomverbruik f. 55-797,0 3 Het verbruik ad 19.348,5° is verantwoord onder volgno„1 Totale kosten f. 75.145.53

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 174