- 14 - - 20.000.000 "al 200.000,— 25.OOO.OOO 275.OOO,— - 15 - 9.744.5OO m3- 487.5OO 86.000 300.000 10.618.000 m3 531.000 900.000 8 ,- 2.700.000 13,- 351.000,— 1.650.000 12,- 198.OOO,— 820.000 11,- 90.200,— 470.000 10,- 47.OOO,— 76O.OOO !t 9?~ 68.400,— I.25O.OOO 1! 13,- I62.5OO,— 775.000 1! 12,- 93.000,— 260.000 11,- 28.600,— 260.000 10,- 26.000,— 40.000 I! 9,- i! 3.600,— 17.000 9,- I.53O,— 60.000 8,- 4.800, 34.398,90 9.962.000 125.000 9.335 11.600,— 10.087.000 lasten? Volgno.5 Stroominkoop 10 212 j 92 Bij de berekening van de ontvangsten voor de te leveren electricitei* is onder volgno.l aangenomen,dat het totale stroomverbruik zal bodragen 22.945.000 kWh. De verliezen worden geraamd op 8,22(verlies 1948). In totaal zullen dus vermoedelijk van het Provinciaal Electriciteitb;. drijf worden betrokken; 100/91,78 x 22.945.000 kWh rond 25.OOO.OOO kWh De hoogste belasting,in zowel als buiten spertijd, wordt geraamd 7.600 kW. Volgens de met de Provincie Friesland afgesloten overeenkomst zal hot Provinciaal Electriciteitbedrijf moeten worden betaald; a. 1750 kW a f.60,f. IO5.OOO,— 1750 a 52,— 91.000,— 4100 a 40,— 164.000.-- 7600 kW f. 36O.OOO,— b, 5.000.000 kWh a It ct.f75-000, _c„ prijsverhoging, toegestaan door het Directoraat-Generaal van de Prijzen- 25.OOO.OOO kWh a 2,31 ct. 577.5OO,— d.. huur van de benodigde ruimte voor de schakelcellen enz. aan de Centrale, volgens art.2 van de overeenkomst met de Provincie 100, op aan huur van de meetaggregaten aan de Centrale 324,— Totaal f. 1.212.924.— Volgnos.6 t/m 8 Zie de hierachter opgenomen specificatierekeningen. De kosten van het stroomverbruik der straatverlichting zijn begrepen de geraamde kosten van stroominkoop (volgno.5) Voor straatverlichting wordt gerekend op een verbruik van 345<>000 kWh. Volgno.9 Uitkering aan de gemeente van de bedrijfswinst f. 211.285,36 Geraamd wordt voor: winst stroomlevering f. 209.860,54 werken voor derden 1.424,82 f. 211.285,36 f. 1.123.831,10 GASFABPlIEK baten- Volgno.l Gasopbrengst Bij de raming van het gasverbruik is uitgegaan van de gegevens over het 1ste halfjaar 1949= In deze periode is 5$ meer gas afgeleverd dan in het overeen komstige tijdvak van 1948. In 1948 werd afgeleverd 9.280.360 m3. Voor 1949 kan de gasproductie worden geschat op- x 9.280.360 Voor 1950 wordt eveneens met een toename van 51> gerekend is Bovendien wordt met een extra toename gerekend door het gebruik van gaskachels, *nysorc", enz van ongeveer Voor nieuw af te sluiten overeenkomsten met grootgasverbruikers wordt gerekend op Ov.n toename van zodat de totale gasproductie in 1950 kan wor den gesteld op Hierin is begrepen voor gasverlies 5$ ca. zodat vermoedelijk nuttig afgeleverd kunnen worden; IO.O87.OOO m3 Bij de berekening der opbrengst is rekening gehouden met een gasprijsvcrlaging van 1 ct. per m3. voor verbruik tot 150 m3« per maand en van 2-£ ct. per m3- en „0 voor verbruik boven 150 m3, M3. Gom.prijs Op- er 100 m3 brengst Grootverbruikers Gewone verbruikers Muntgasverbruikers Gemeentegeb ouv/en Eigen verbruik Af 3/o omzetbelasting Straatverlichting (voor overi ge kosten zie volgno.6) Totaal f f. 72.000,— J? f. I.I46.63O,— f. 1.112.231,10 rond f. 1.123.831,10 lTolgno.2 He tor huur f# 24.384, Op 1 Juli 1949 bedroeg het aantal geplaatste gasmeters 12334 stuks. Er is aangenomen dat op 1 Jan. 195^ 12500 en op 31 Dec. 1950 12900 meters geplaatst zullen zijn. Gemiddeld zullen in 1950 dus 12700 meters in gebruik zijn, waarvan de huuropbrengst, onder aftrek van 3^ omzetbelasting, ca. f. 1,92 per meter zal bedragen, is totaal f. 24.384,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 175