- 16 - 19*927,06 - 17 - ELECTRICITEITBEDRIJF Kapitaalsinkomsten - Volgno„11 Volgno.12 Volgno.13 Volgno14 Aflossing leningsschuld Volgno o3 Vergoeding gebruik muntgasinstallaties f„14.096 7 Door muntgasverbruikers wordt voor de eerste 24O m3. jaarverbruik, 1 ct„ per m3. boven de gewone gasprijs betaald als vergoeding voor hc-t gebruik van muntgasinstallaties Op 1 Juli 1949 bedroeg het aantal geplaatste muntmeters 6681. In verband met de veel hogere aanschaffingsprijs van deze meters wordt niet op uitbreiding van het aantal muntgasverbruikers gerekend. De nog aan te kopen muntmeters zullen uitsluitend dienen voor vervanging van defect ge raakte» Onder de muntgasverbruikers is een aantal personen, voor wie een gewone gasmeter geschikter is. De hierdoor vrijkomende muntgasmeters kunnen geplaatst worden bij verbruikers, die inderdaad beter een munt meter kunnen hebben. Gerekend naar de gemiddelde ontvangst in 1948, onder aftrek van 3' omzetbelasting, ad f. 2,11 per meter, zal in totaal worden ontvangen 6681 x f. 2,11 f„ 14„096,91o Gasgeysers f. 8.320,- Aangenomen wordt, dat op 1 Januari 1950 400 geysers geplaatst zullen zijn, waarvoor, gerekend tegen een vergoeding van f. 20,80 per stuk, in totaal zal worden ontvangen f. 8.320, ■erken voor derden f. 10„008,46 Terzake wordt gerekend op een ontvangst van f.10.008,46 De uitgaven worden geraamd op (zie volgno.11) 9«380 Winst "f7 628,46 Openbare verlichting en tijdaanwijzing f„ 0.327,06 De gemeente vergoedt aan het bedrijf de werkelijke kosten (zie volgno. 1' der lasten) Terzake wordt geraamd' Kapitaalslasten afschrijvingen 3i>fo rente van de boek waarde op 1-1-1950 Personeelslasten Materialen uit eigen magazijn Kosten magazijndienst Leveringen en diensten door derden Kosten werkplaatsen Omzetbelasting' 3$ van f. 19»927„06 Kosten exclusief het gasverbruik Het verbruik ad is verantwoord onder volgno.1 Totale kosten f 588,66 If 136,59 IT 4.OOO,— 1.000, 17 294,— 7? 1.560,— 150.— <1 597,81 f. 8.327,06 n 11.600,— f Volgno„4 Volgno.5 Volgno.6 lastens Vol -nos. 7 -fc/m 12. Zie de hierachter opgenomen specificatierekeningen. De productiekosten van het af te nemen gas (125.OOO m3.) voor straatverlichting ad f. 11.600,zijn begrepen in kosten van kool- en watergasfabricatie (volgnos. 7 en 8) Volgno.13 Uitkering aan de gemeente van de bedrijfswinst f. 4 666,39 Geraamd wordt voor winst op gaslevering f. 3.884,93 v/erken voor derden 628,46 geysers 153, f. 4.666,39 Kapitaaldienst Volgno. 10 In rekening-courant opgenomen golden Staattegenover volgno,. 10 der uitgaven. Krachtens art.o aer Beheersverordening wordt kasgeld, voor zover het een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen bedrag overtreft, bij een daartoe aangewezen bankinstelling ge stort, terwijl volgens art.9 dier verordening het nodige kasgeld aldaar wordt opgenomen. f. I.5OO.OOO,— memorie Kapitaal sver strekicing door de gemeente Staat tegenover volgno.19 der uitgaven. De kapitaalsinvesteringen voor 1950 zullen bij begrotings wijziging op de begroting worden gebracht. Vergoeding voor verlengde huisaansluitingen Terzake wordt op een ontvangst van f. 10.000,— f. 10.000,— gerekend. Door afschrijving vrijgekomen middelen te bestemmen voor schuldaflossing f Zie bijlage II 113.868,74 1.761,55 Op 1 Maart 1950 zal de N.V. tot Keuring van Electrische Materialen, gevestigd te Arnhem(MK.E.M.A.') de 1ste annuïteit ad f. 2.511,55 der 3% rentende 12-jarige annuïteitslening ad f. 25.000,voldoen. Het aflossingsbestanddeel der annuïteit ad f. 1.761,55 behoort aan de kapitaaldienst ten goede te komen» Volgno. 16 Uitkering van de gemeente wegens storting in het stroomprijs- verlagings- en vernieuwingsfonds memorie Volgens art.99 sub 4 a, van de stroomleveringsovereenkomst met de Provincie Friesland wordt de winst boven f. 275.OOO,in het stroomprijsverlagings- en vernieuwingsfonds gestort. (Op 1 Januari 1949 kon aan de gemeente nog een bedrag van f. 26.245,07 worden uitgekeerd voor in een der voorgaande jaren heneden f. 275.000, gebleven winstuitkering. Dit bedrag zal vermoedelijk uit de winst over 1949 kunnen worden uitgekeerd) Waar de geraamde winst van de afd» Electriciteit voor 1950 f. 2110285,36 bedraagt, zal in dat jaar geen storting in het bovengenoemde fonds kunnen plaats vinden»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 176