10.009,60 16.906,38 180, 2.102,42 IV", De voor de Kapitaaldienst geraamde kosten zijn in kolom IV van de recapitulatiestaat vermeld. V. Samenvatting Uiteindelijk zijn alle bedrijfslasten aan de kostendragers en de kapitaal dienst toegerekend. Daaruit volgt, dat het totaal der kostensoorten gelijk moe'; zijn aan het totaal kostendragers en kapitaaldienst. Controle. totaal kostensoorten; totalen kostendragers; Koolgasfabricatie Uatergasfabricatie Gasdistributie Gasgeysers Stroominkoop Electr.distributie werk voor derden Straatverlichting Totaal Kapitaaldienst f, TT M II I? ?l II II Personeelslastentotaal Specificatie jaarwedden 1 Directeur 1 Adjunct-Directeur 1 Administrateur 1 Administratief hoofdambtenaar 1 Bedrijfsboekhouder 7 Bedrijfsboekhouders 7 Administratieve ambtenaren 5 Klerken 2 Technische hoofdambtenaren 1 Technisch ambtenaar 1ste kl. 2 Technische ambtenaren 2 Opzichters 1ste kl 4 Opzichters 2 Tekenaars 1ste kl 3 Tekenaars 2de kl 1 Demonstratrice Op 1 2 8 arbeidsovereenkomst Analist L e e r1ing-1 ekenaars Schrijfsters 2de kl Onvoorzien Tijdelijke bijslag Samen Kindertoelagen Pensioensbijdragen; electr.f.13c920,06 12.996,92 Pensioensverhaal Inkoop pensioen Varhaal inkoop Premie Ziektewet Verhaal Ziektewet f.26.915,98 electr.f. 250, gas f tl f il 5OO,- 37-, 50 728,25 242,75 873,90 Promie Zielcenfondsbesluit f. Verhaal Zielcenfondsbesluit Premie Kinderbijslagwet Premie Ongevallenwet Premie Invalen Ouderdomsvcrzekering Vereveningsheffing Gratificatie bij dienstjublileum 2ni Gratificatie f 9.660,— 7.185,— 6.420,— f? 4.605,— n 4.950,— n 30.720,— 11 25.200,— ii 15.960,— li 11.640, 11 4.980,— 11 9.000,— s 1 7.200,— n 13.100,— 11 6.240, 11 7.200,— fi 3.120,- f.167.180,— 3.45O,— 3.4O5,— 13.720,— 4.000,— 1.944,— f.193.699,— 9.855,— 462,50 485,50 436,95 II II II II II 353,60 1.092,47 93,75 2.826,30 468.451,23 473.231,44 216.744,41 8.167,— 1.212.924,— 462.014,95 30.646, .64.124,09 10 7.502,— 3.043.805,12 f. 800.650,49 rransporxeren 1.493,0 - 21 - Arbeidslonen; 4 ICabelnetopzichters 4 Installatieopzichters 1 Voorman-monteur I Voorman-smid 1 Voorman-fitter 4 Voorlieden-stoker 4 1ste Gasmakers l6 Heteropnemers-goldophaler 6 1ste Monteurs II 1ste Machinisten 7 1ste Fitters 4 1ste Smeden 1 1ste Timmerman-metselaar 1 1ste Schilder 4 Fitters 3 Smeden 1 Timmerman 23 Stokers 4 Gasmakers 3 Monteurs 1 Concierge-verwarmingsstoker 8 Kolentremmers 4 Fitters-handlanger 6 ïïulpmonteurs 2 Magazijnbedienden 13 Plaatswerkers 2 Schoonmaaksters Op arbeidsovereenkomst; 3 Voorlieden-monteur 2 Fitters 1 Schilder 1 Timmerman 2 Smeden 8 Monteurs 4 Hulpmonteurs 2 Fitters-handlanger 12 Plzatswerkers 2 Leerlingen-monteur 1 Spoeljongen laboratorium 4 Werksters Overwerk (incl. loon kolenlossen) Tijdelijke loonbijslag Kindertoelagen Pensioensbi jdra-gen; electr, gas Pensioensverhaal Inkoop pensioen; electr. gas Verhaal inkoop Kosten Genoesk.dienst electr. gas Promie Ziektewet Verhaal Ziektewet Samen 14.792,36 41.575,03 f. 56.367,39 26.258,10 f II f II 750,- ±J3ÏIx:l f, 11 200,— 1.000,— 3.000,— l.ooo,— 5.500,— 412,50 Transport f. I2.48O,— 11 12.960,— It 2.696,— 1? 2.696,-- II 2.696,— 11 IO.584,— tl 10.559,— II 41.836,— II I5.793,— II 28.956,— 11 18.291,— 11 10.459,— tl 2.6465 II 2.646,— II 10.084,— tl 7.563,— II 2.521,— 11 56.245,— 11 9.788,— 11 7.287,— II 2.521,— II 18.776,— II 9.388,— II 13.964,— II 4 »744 11 27.635? tl 4.294, f 350,108 11 7.837,— II 4.594,— 11 2.315,— 2.297,— 11 4.594,— tt 18.376,— 9.OO5,— tl 4.444,— It 25.448,— 3.071,— 11 1.340,— 11 5.992,— It 20.000,— tl 9.774,— f 469.195,— tl 38.097,— 11 30.109,29 11 5«087,50 II 1.200, tl 2.000,— f. 228.493,87 Transporteren f. 545.688,79 f» 228.493,87 '1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 178