ujoiat 1.800,— 1.000, memorie 705,96 30.000,— 400,- memorie 3.200, 700,— 2.852 ,17 Algemene kosten f. $1.289,86 - 22 - Transport Premie Ziekenfondsbesluit f.3.600, Verhaal Ziekenfondsbesluit 1.800, Premie Kinderbijslagwet Premie Ongevallenwet Premie Inval«en Ouderdomsverzekering Vereveningsheffing Gratificatie bij dienstjubileum 2cp Gratificatie f.545.688,79 f. 228.493.87 3.000,- - 7.037,93 1.289,60 4.5OO,— 51,88 8.788.42 Totaal 572.156,62 f. 800.650,49 2Kapitaalslasten lasten; electr f.277.266,64 rente van geldleningen(zie bijlage i) f. 21.271,43 f. 19.459 n rente va.n kasgeld rente van de reserve belegd in het bedrijf afschrijvingen (zie bijlage li) afschrijving kosten sluiten geldleningen 4.65O,- It 113.868^74 242.24 f.140.032,41 batons rente van het belegde reservefonds rente wegens deelneming in de Coopra rente wegens deelnoming in de K.E.M.A. rente geldlening K.E.M.A. rente wegens deelneming in de Centrale Ammonialcfabriek 90.451,13 64,98 f. 139.975,19 f, ff 635,- f. 1.705,96 f. 1.035, lasten baten f.140.032,41 1-705,96 f.138.326,45 f. 139.975,19 1.035,— f. 138.940,19 f. 277^266,64 rente van kasgeld Gelet op de tot dusver bekende cijfers over 1949 wordt verwacht, dat terzake rond f. 34.650zal moeten worden uitgegeven. rente van de reserve belegd in het bedrijf Per 31 December 1948 is deze reserve aan de gemeente uitgekeerd, zodat voor 1950 niets behoeft te worden geraamd. stents luiten geldlening 3,5 lening 1948 electr .bedrijfsaldo 1 Jan.1950 f.41.495,70 f.242,24 1948 gasfabriek, 1 195O 11.125,36 64,95 f.307,19 3/o baten- rente van het belegd reservefonds De belegde reservefondsen zijn per 31 December 1948 aangewend voor extra af schrijving op het nieuwe kantoorgebouw c.a. (electr.bedrijf f. 100.000, en gasfabriek f. 56.001,69). Aannemende, dat over 1949 ge^n storting in dit fonds zal plaats vinden, wordt deze post op nihil uitgetrokken. - 23 - rente wegens deulneming in de Coopra Gelet op de betrekkelijke ontvangst over 1948 wordt terzake voor I95O f. 1.400 geraamd. rente wegens deelneming in de "K.E.M.A." Be laatste jaren is hierop geen uitkering ontvangen, weshalve deze post voor memorie wordt uitgetrokken. rente geldlening "K.E.M.A.1' Ingevolge de met de N.V. K.E.M.A. te Arnhem aangegane geldleningsovereen— Iconst zal gedurende 12 jaren ec-n 3fo annuïteit worden ontvangen van f.2.511,55, waarvan de eerste betaling zal geschieden op 1 Maart 1950. Over 195° zal dus worden ontvangen 2 maanden rente a 3?J van f, 25.OOO,— f. 125 en 10 maanden a 3van f. 23.238,45 580,96 Het eerste aflossingsbestanddeel bedraagt f. 2.511,55 - f. 750,f. I.761 55 zodat het saldo der geldlening op 1 Maart I95O bedr-agt f. 23.238,45 rente wegens deelneming in de Centrale Mmmoniakfabriek Geraamd naar het hiervoor in 1948 ontvangen bedrag, zijnde c.a. f.635,— (4fo van f. I6.5OO,— f. 660, onder aftrek van de kosten). ====--== Belasting en verzekering 16.916 17 Geraamd wordt voor; Straatbelasting f. 1.427,— Grondbelasting Erfpacht Recognities Brandverzekering Bedri j f sver z eker ing 7e genb e 1 a s t ing Autoverzekering Omzetbelasting straatverlichting .727,— 2.5OO,— 185? 55° 575,-- f. 15.716,17 Hoewel de omzetbelasting volgens de begrippen der moderne bedrijfsadministratie geen wezenlijk bestanddeel van de productiekosten vormt en daarom van de op brengst van de producten wordt afgetrokken, is uit een oogpunt van overzich telijkheid hij de kosten van straatverlichting wel rekening gehouden met de omz e th e 1 a s t ing bureaukosten s bureaubehoeften f. 7.875? (uitgegeven in 1948 in totaal rond f. 7.000, abonnementen, lidmaatschappen en bibliotheek 1.200, (waaronder f.380,bijdrage voor Registratuur bur. der Ver.van Neder1.Gemeenten) bijdrage personeelsvereni ging "Advendo" 200 x f.1,- 200,— porti en zegels 700,— (totaio uitgaven in 1948 rond f. 675, advertontiekosten 600, Transporteren f.10575?

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 179