m INKOMSTEN. HOOFDSTUK VI, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. e 6 HOOFDSTUK VI. HOOFDSTUK VI. 2.000,-J 1950 <L> p J» OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Openbare werken. Heffing voor het gebruik van openbare gronden en wateren Brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok- en veergelden Marktgelden, wik-, weeg- en meetgelden Begrafenisrechten Belasting wegens gebouwde eigendommen en daarbij behorende erven, die aan openbare land- of waterwegen in de gemeente belenden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn en wegens ongebouwde eigendom men, die aan deze wegen belenden of op deze wegen uit gang hebben Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen m OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Precariorechten Aandeel in de uitkering ingevolge art. 38 der Motor rijtuigenbelastingwet Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 7, 8 en 10) Opbrengst wegens het gebruik van schoollokalen voor particuliere lessen 62 Pacht voor het plaatsen van carroussels, enzop gemeente- 1 terreinen 63 j Opbrengst der grasverpachting van de bermen van openbare wegen 64 Pacht van het buffet in de handelsbeurs en in het afrekenlokaal in de waag 65 Huur van de rijwiel-bewaarplaats met vrouwenprivaat achter het beurs- en waaggebouw 66 Vergoedingen voor bestratingen I 67 Vergoeding voor het gebruik van gemeente-eigendom- men, voor zover niet vallende onder een der vorige artikelen 68 Ontvangen zieken- en ongevallengelden 69 Overige ontvangsten Transporteren 632,42 33.127,45 75.610,06 12.394,04 301.482,20 8.171,52 1.933.41 11.625,12 46.069,85 966,15 800,— 762,50 3.439.42 13.588,41 312,17 510.914,72 700,— 28.127 76.010,— 11.000,— 300.000,— 6.100,— 1.754,06 1.884,76 8 000,— 30.000,— 1.000,— 800,— 825,— 4.623,33 295,— memorie memorie 471.119,15 700,- 29.527,- 78.010,-, 12.000,- 300.000, 8.000,-i 2.054,781 10.000,- l.OOOr Openbare werken. ;39 Jaarwedden van het personeel en overige kosten van het beheer der openbare werken, beide voor zover niet onder de volgende artikelen begrepen 10 Onderhoud van straten en pleinen 41 Onderhoud van wegen en voetpadenJj 12 Kosten van de markt- en havendienst 13 Kosten van onderhoud, schoonhouden e.d. van de vee marktf ^4 Kosten van de beurs en waag 15 Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen Kosten van bruggen en overzetveren: a. jaarweddenƒ50.000,- b. overige kosten„67.620,- -ƒ Onderhoud van kolken en riolen Kosten van havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken: a. jaarwedden b. overige kosten„39.240, Onderhoud en bediening van klokken, uurwerken, speel- werken en dergelijke f) Kosten van de algemene begraafplaatsen en kosten van begraving: a. jaarwedden10.053, b. overige kosten 22.326, Onderhoud van ijswegen Kosten van het schoonmaken van schoollokalen, gebruikt Or r>o11 1 voor particuliere lessen Kosten van het lidmaatschap der vereniging „Het Nederlandse Wegencongres"s oniggave van straatbelasting 477.038,2 Transporteren Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 213.172,91 42.230,73 31.176,83 50.229,27 18.460,58 99.149,65 93.990,21 12.971,95 40.720,46 1.475,99 19.770,06 9,31 5.979,32 25,- 44,34 629.406,61 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. memorie 295.459,— 43.216,— 30.480,— 44.133,— 20.763,— 122.800,— 123.118, 13.158, 19.745, 1.525,- 21.404,— 2.880, 6.120,— 25,- 500,— 745.326,- thans voorgedragen. memorie 202.905,— 43.950 31.550,— 71.218,— 19.755,— 122.846,— 117.620,- 15.360,- 39.240,— 3.290,— 32.379,— 2.880,— 7.645,— 25,- 500,— 711.163,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 17