800,— 7?7~ 800,— f .16-.175,— 1.200,— 0,06/ 400.000,— 600.000,— 1.200,— 900,— 400.000,— 500.000,— 3.878,— 800, 20.000, 1.626,50 160,— 700,- 1.800,— - 24 Transport f.3.925,— telefoon en telegrammen; abonnement-en gesprekkosten nieuwe telefooninstallatie vergoeding telefoon perso neelsleden diversen onvoorzien af; opbrengst advertentie op de achter zijde van de gas- en stroomkwitanties f. IO.575,- 4.8OO,— blijft reis- en verblijfkosten aandeel in de algemene kosten der gemeente vergoeding aan de gemeente voor bestratingen (volgens art„17,sub II i, van de Behearsverordening der gasfabriek wordt aan de gemeente uitgekeerd een bedrag gelijk aan dat, hetwelk in het jaar, voorafgaande aan dat waarin de begroting wordt ingediend, voor bestrating ten behoeve van het bedrijf is uitgegeven) verificatie (over het 1ste halfjaar 1949 uitgegeven f.1.615,62, wordt voor het gehele jaar f. 3.231,24) subsidie gasstichting aannemende, dat de omslag niet wordt verhoogd, zal op basis van de gasontvangsten over 1948 moeten worden betaald' r\ -\f<1 «-» - 0,3fo 0,15/0 van f, II 1! 3.878.— f II UL: 2,33 f. 2.102,33 bijdrage vakgroepen aannemende, dat de omslag gelijk blijft, zal moeten worden betaald aan do vakgroep gasbedrijven: dL 3, Tg- °/co 1 foO 0,52/0 po van f. 100.000, II II 71 II ft f II II II 300,— 600,— 500,— 2,02 f. 1.402,02 idem aan de vakgroep electriciteitsbedrijven; brut0-inkomsten over 1948 f. 1.642.364, inkoop stroom 846.203, 2,l/o van f. 796.161,f.1.671,94 bijdrage "Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek" vaste bijdrage afd. gas subsidie ver, van "Direct.v.Electr.bedr. in Nederland" (V.D.Ë.IJ.) vaste bijdrage bijdrage K.E.M.A., voor oprichtingsfonds speurwerk, vaste bijdrage idem voor hoogspanningslaboratorium, vaste bijdrage van 1946 t/m 1955, Per jaar inclomzetbel. (ingev. besl. B. en tf. d.d. 11-4-1946, no.1574) Transporteren 14.975» 3.5OO,- 2.102,33 3.073,96 375» 381s10 47.693,89 Transport idem voor kosten herstel en uitbr. laboratoria gedurende 6 jaren, ingaande 1946 en eindigende in 1951ingevolge laatstgenoemd besluit, per 3188 kW hoogste belasting f. 2.231,60 met een accres van f. 0,28 per kW belasting, is voor 1949 7600 - 3188 441 2 x f. 0,28 1.235,36 omzetbelasting 104,'01 (vanaf 1952 t/m 1955 wordt deze bijdrage verlaagd tot f. 1.434,60 mot een accres van f. 0,18 per kW belasting boven 3188 kW) lidmaatschap "Bed. Stichting voor Verlichtina-skunda» (jaarlijkse bijdrage afd. electr.) 1. 47.693,89 3.570,97 25,- f. 51.289,86 5. Pator-, Cokes- en Energieverbruik waterverbruik; vastrecht meterhuur voor 8000 m3 f. I.24I, oververbruik 2000 m3 a 14 ct. 280, 9200 m3 a 12 ct. 1.104,— gasverbruik'- 60.000 m3 a 8 ct. cleotriciteitvorbruik; 300.000 kWh a 5-g- ct. cokesverbruik; centrale verwarming kantoorgebouw, 200 ton bries a f.19,per ton f, II 2.625,— 4.8OO,— 16.500,— 3.800,- f 27.725,— 27-725, 6 Grondstoffen; Koolgasfabrieatie f. 22 3.575,69 'Tatorgasfabricatio 285.421,27 Totale raming f") 508.996,96 Steenkolen Bij de raming van de ontvangsten voor gas (volgno.l begroting gasfabriek), is aangenomen, dat met inbegrip van het eigen verbruik en verlies 10.6l8.000 m3 zullen worden geproduceerd, waarvan 3.818.000 m3 koolgas en 6.8OO.OOO m3 watergas Na ingebruikneming van de nieuwe kameroven kan gerekend worden op een gas productie van 345,8 m3 gas per ton gedestilleerde kolen. Voor de productie van 3.8l8.000 m3 koolgas zullen dus benodigd zijn II.04I ton steenkolen. Gerekend tegen de prijs op 24 Juni 1949 ad f. 37,80 zal dit een uitgaaf vorderen van f.417.349,80 gascokes-ondervuren en stooiaketc-ls Do totale cokesproductie wordt geraamd op 70van de verwerkte kolen 7729 ton De benodigde hoeveelheid cokes voor de ondervuren wordt geraamd op 20/ van de verwerkte kolen 2208 ton voor de stoomketels zullen nodig zijn 450 2658 zodat beschikbaar blijven 5071 ton Door de koolgasfabriek zullen dus in totaal wor den gebruikt 2658 ton cokes af. 37,50 P°r ton ijzeraarde raming ammoniakwatervoor vervoerkosten naar de Centrale Ammoniakfabriek te Y'eosp wordt geraamd Transporteren Totale kosten 99.675,— 4.500,— f.523.324,80

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 180