- 36 - T Volg- no„ Omschrijving der baten HOOFDSTUK i. Ontvangen wegens huren, pachten enz Huren en pachten van voor bouwterrein bestem de gronden (zie Bijlage i) Huren en pachten van cultuurgronden (zie Bijlage i) In erfpacht uitgegeven gronden w.o. begrepen de aan de gemeentebedrijven in huur gegeven terreinen (zie Bijlage i) HOOFDSTUK II. Ontvangen in 1948 r 17.066,25 21.037,32 260.213,17 Ontvangsten van verschil lende aard en toevallige baten. 4 1 Rente van belegd kasgeld Uitkering van hot bedrijf krachtens art. 21 der verordening V 6 7 Uitkering uit het reserve fonds (zie onder volgno.7) Bijdrage van de kapitaal- dienst van het tekort op de gewone dienst van de voor bouwterrein bestemde gronden Uitgaven |Volgno.l8 2.910, 21 1.118,— 24 38.910,— 42.938,— Ontvangsten Volgno. 1 J 11.145,' (Zie bijl.l) Verlies J 31.793,— 13.837,05 1949 Geraamd voor 1950 8.400,— 17.725,— j 11.145, 18.055,— 11 260.000,— 24,559,— I" 31.793,— Transporteren V 312.153,79 i/ 310.684, 31.793,-- 37 - Omschrijving der lasten Uitgegeven in 1948 292.200, hoofdstuk i. Onderhoudskosten en -lasten. Voor bouvrterrein bestem- 5 de gronden (zie Bijlage i) [9 Cultuurgronden (zie Bijlage i) 0 Erf pacht sgronden hoofdstuk II. Kosten van administratie. Voor bouvrterrein bestem de gronden (zie Bijlage I 2 jCultuurgronden (zie I Bijlage i) 3 In erfpacht uitgegeven i gronden w.o, begrepen de aan de gemeentebedrij ven in huur gegeven ter- reinen HOOFDSTUK III. Renten, disagio en kosten geldleningen. Voor bouvrterrein bestem de gronden (zie Bijlage nos. I en III) Cultuurgronden (zie Bijlage nos. I en III) In erfpacht uitgegeven gronden w.o. begrepen Ie aan gemeentebedrij- v§n in huur gegeven terreinen (zie Bijlage nos. I en III) S 3.674,79 6.317,46 Memorie 805,13 598,97 4.864,07 26.423,38 10.369,20 j "159.631,49 Geraamd voor 1949 3.960,— 4.830,— Memorie 999,— 666 5.550,— j 28.000, 9.600,— 1950 Totaal per Hoofdstuk 2.910,— 4-335» Memorie 669 5.013,— 38.910,- 13.350,- "159.700,— i"l74.io6,f 7.245,— 6.800,- i 292.200,—taa dransporteren 212 .684,49 213.305, 240.411,84 226.366,84 263.000 1.118,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 186