10 V 312o153,79 I HOOFDSTUK IV 83.880,16 83.880,16 Ontvangen in 1948 312.153,79 jOntvangst van de gemeente 'van het tekort op de ex-i ploitatie van cultuur gronden (zie volgno.27) 9 Ontvangst van de gemeente :van het tekort op de ex ploitatie van de in erf- jpacht uitgegeven gron den, W0O0 begrepen de Pan gemeentebedrijven in huur gegeven terrei- kien iudere ontvangsten, niet tot de voren- taande behorende Omschrijving der lasten Transport I iuitgaven van verschil- I lende aard» 8"? Uitkering aan de gemeen- I te van het voordelig saldo op de exploitatie J van cultuurgronden I Uitgaven Volgno, 19 H 22 25 1 Ontvangsten Volgno, 2 X 43 3 5 9 669 S- 13.350," 18.354,- 18.055.»: Verlies f 299?j (Zie Volgno. 8 en Bijl.l) r> 1 !o Uitkering aan de gemeen te van het voordelig saldo op de exploitatie der erf pacht sgronden, w.o. begrepen de aan gemeentebedrijven in huur gegeven terreinen Uitgaven Volgnoc 23 26 5.013,— 174,106,84 179.119,84 Ontvangsten "olgnoo 3 263.000 "Uitgaven 'inst (Zie Bijlage i) 179.119,84 83.880,16 Uitgegeven in 1948 212.684,49 3.751,69 95,717,61 Geraamd voor f 213.305, 2.629; 94 75° s 312.153,79 f 310.684,— Totaal per Hoofdstuk 240.411,84 324.292,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 187