- 42 - 300,- 180,- - 43 - Door" verhuring van een gedeelte tuin aan het Blokkepad 200, MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen: ^olgno» 1 In 1949 zijn ten behoeve van het grondbedrijf 3 leningen gesloten! tot een totaal bedrag van f 833 <.000,—in hoofdzaak bestemd ter financiering van grondaankopen» Aangezien de hieruit voortvloeiende rentelasten naar de boekwaarde der gronden wordt omgeslagenis deze verhoogde last van invloed op de uitkomsten van alle complexen, zowel van bouwterreinen, cultuurgronden als erfpachtsgronden. In vergelijking tot 1949 is de rentelast voor leningen van bouw terreinen toegenomen met 10„910,(zie volgno. 24), van cultuurgronden met 3.750?(zie volgno. 25) en van erfpachts gronden met 14„406,84 (zie volgno. 26). Tegenover deze verhoogde rentelast kunnen geen noemenswaardige directe inkomsten worden gesteld, omdat de nieuwe kapitaalsinves teringen in hoofdzaak betrekking hebben op aankoop van gronden, die nog bouwrijp gemaakt moeten worden. Tengevolge van een en ander is het tekort op de bouwterreinen (zie volgno7) voor 1950 toegenomen met f 7.234,-, terwijl op cultuurgronden thans een verlies van 299,- wordt geleden (zie volgno. 8) De winst op erfpachtsgronden (zie volgno» 28) bedraagt 10.869,84 minder dan in 1949 Baten: Huren en pachten van voor bouwterrein bestemde gronden f II.I45,- De opbrengst"huren en pachten van •'bouwterreinen'' kan 2.745,- hoger worden geraamd dan in 1949» Deze meerdere inkom sten kunnen als volgt worden aangegeven- p6 .Terreinen II-..rlingerstraat~eg Opbrengst sportterrein Fonteinstraat D 0 Omgeving Ccs-buurpad "Opnieuw is aan de Rijksgebouwendienst een perceel grond uitgegeven aan de De Ruyterweg voor vakontwikkeling, meerdere huur 620,- B llail2 omgeving Goudenregenstraat en Mr. P,JTroel- straweg. Door uitgifte volkstuintjes en huur speelterrein Swee- linckstraat een meerdere opbrengst van _B_ 15 Gronden ten Noorden ICalvordljk. De uitgifte van volkstuintjes Röntgenstraat en Kalver- dijk geeft een verhoging van B 16 Gronden Lekkumerweg. Ook hier is door gehele uitgifte van de bouwterreinen als volkstuintjes een meerdere opbrengst van JB 17 Gronden tDosten van de Poppeweg» Verhuur van de huizinge Fabrieksbuurt 7 aan J» Jongma geeft een huuropbrengst van Totaal (zie Bijlage i) 600,- 300,- 75°> 2.750, Volgno» 2 Huren en pachten van cultuurgronden Van de cultuurgronden geven de volgende groepen een verhoging van pacht: C 1 De Magere "eide De opbrengst van deze boerderij is met ingang van 1 Mei 1949 verhoogd met l 10 Lander'jen nab.'j het vliegterrein. Waar deze landerijen naar de huurnorm van "De Magere Weide" worden berekend volgt een meerdere opbrengst van C 7 ik'.rl iugertrekweg Diverse huren in deze groep zijn verhoogd, terwijl voor het nieuw aangelegde sportterrein Marnixstraat een vergoeding van 25O,- is vastgesteld, geeft samen Transporteren 18.055,- 300,- 42 5 s- 400?-: .125?- Transport 1.125,- C 8 Gronden Dokkumer Ee. voor opslagplaats aan K. Postma en een huurverhoging van de gardenier A„ Rinsma, pachter van het "Hinneland" volgt een verhoging van 420,- C 9 gronden in de Schrans. De totaal-opbrengst van deze groep kan hoger worden ge raamd 100,- Totale verhoging 1.645?- Af te trekken: C 6 gronden aan de Potmarge Van deze terreinen, huurder J. Bergsma, zal 11 HA worden onttrokken voor opspuiting t.b.v» bouwterreinen tussen Potmarge en Greunsweg, huurvermindering 1.315,- (Zie Bijlage i) Raming minder dan in 1949 330^- Volgno»3 Erfpachtsgronden Zie Bijlage I 263.000,- Volgno7 Bijdrage van de kapitaaldienst tot dekking van het exploitatietekort op "bouwterreinen" 31.793,- Krachtens de beheersverordening van het grondbedrijf wordt het exploitatietekort van bouwterreinen uit de reserve bestreden. Zie volgno. 34» Volgno8 Ontvangst van de gemeente van het tekort op de exploitatie van cultuurgronden 299,- Krachtens de beheersverordening moet het exploitatie tekort op cultuurgronden door de gemeente aan het be drijf worden uitgekeerd. 7.245 Volgnos. Onderhoudskosten 18 t/m.20 Zie Bijlage I. Volgnos. Administratiekosten 6<800, 21 t/m.23 Deze kosten omvatten: Vergoeding van het bedrijf aan Gemeentewerken voor: Administratie en huisvesting 6.000, Kosten van verificatie 1 Aandeel porti aan de gemeente te betalen Kantoorbehoeften Volgens boekwaarde verdeeld, totaal Zie Bijlage I. 350,- /__6»800^- Volgnos. Renten, disagio en kosten geldleningen 266.366,84 24 t/m.26 Zie Bijlagen I en III. Vol gno2 8 Uitkering aan de gemeente van voordelig saldo op de exploitatie der erfpachtsgronden 83.880,16 De winst op erfpachtsgronden wordt ingevolge de bepa lingen der beheersverordening aan de gemeente uitge keerd. Kapitaalsinkomsten: olgno.ll In rekening-courant opgenomen gelden j" 500.000,- Staat tegenover volgno. 35 6er uitgaven» Volgno15 Rente reservefonds ƒ1634638 Ten laste van de exploitatie wordt 3if f° rente berekend over de in het bedrijf belegde reserve. Op 1 Januari 1149 bedraagt de reserve 477.279?35»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 189