lil 26 28 1950 8,740,- memorie 207*486,66 2.218*631,68 j IT 30 32 33 34 820.200,- 27 313*700,- 126.960,90 800.000,- 1 135*000,- 92.846,70 r - 55 27 Omschrijving der kapitaalsinkomsten In rekening-courant opgenomen gelden Kapitaalsverstrekking door de gemeente ten behoeve van wo ningbouw Door afschrijving vrijgekomen middelen;, te bestemmen voor aflossing van schuld Uitkering van de gemeente tot vorming van een reserve, be doeld in artikel 24c, lid 1, van het Woningbesluit Uitkering uit het fonds voor achterstallig onderhoud Nadelig slot Ontvangen in 1948 I Geraamd voor 1949 716*438,90 527*975,32 46*418,55 240*689,97 1*531*522,74 f 800.000,- 3*344*846,34 31*632,88 memorie 141*644,98 4*318*124,20 800.000,. 1*135*000,- 67*405,02 jVolgf- no, 29 I 31 - 56 - Omschrijving der kapitaalsuitgaven Nadelig slot rekening vorig dienstjaar In rekening-courant gestorte gelden Bouw, aankoop en verbetering van woningen* bouw 78 duplexwoningen verbetering wonin gen groep V 1*100 Aflossing van schuld aan de gemeente j Overboeking naar de volgende j dienst van de gevormde reservef bedoeld in art* 24c, lid 1, van het Woningbesluit Achterstallig onderhoud Uitgegeven in 1948 400*378,93 716.438,90 347*922,77 66*722,14 Geraamd voor 1949 3.344*846,34 46.316,96 memorie 1.531*522,74 f 4*318.124,20 2.218.631,68 1950 f 182.044,98 800*000,- 8*740,- memorie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 196