1 1 'i'iiiii 1 il 1 h 1 r !ll 82,- 43,- 4800,-;/ 556,- i 3240,-; 3569- 2110,-: 81,- n 5.211,27 600,- 60 2 _400 150,- 485,- 350,- 515,- 300,- 2.400,- 21.257,- 7.500,- 24.939,- 55.072,- f 26.406,- 2.875,70 63.958,38 II 11 - 57 - MEMORIEVAN TOELICHTIN G Baten Volgno» 1 Huren Volgno» 2 Volgno. 3 Volgno» 4 Volgno» 5 329.896,73 Zie bijlage IV. In de rijksbijdrage is voor nieuwbouw 2 f begrepen wegens huurverlies» De huuropbrengst van deze woningen is met in achtneming hiervan geraamd. Bijdragen van het Rijk in de exploitatietekorten van woningwetwo ningen ~7 203.8207- De Rijksbijdrage in het exploitatietekort der vóór 31 December 1945 gereed gekomen woningwetwoningen voor de complexen Mariahof, Hol- landerdijk, Ramstraat, Marssumerstraat en Camminghastraat bedraagt 75 f* Voor de na die datum gereed gekomen woningwetwoningen bedraagt de Rijksbijdrage 100 f. In het exploitatietekort van de krachtens de Financieringsregeling Woningbouw 1948 gebouwde woningen draagt het Rijk bij naar 4 f, der onrendabele stichtingslcosten. Zie bijlage I, Uitkering uit het fonds voor huurverlaging Wegens goedgekeurde huurverlagingen kan uit het fonds gerekend worden op een uitkering voor het complex Mariahof f 495 9H Hollanderdijk 2.537 986 3.052,97 Rente van belegd kasgeld Gerekend kan worden op een ontvangst van 5.437s60 - 3 van 155.359987 rond 775 Zie de toelichting bij volgno. 19. f 3.052,97 Verhaal van sociale lasten Geraamd wordt voor; pensioensverhaal inkoop pensioen ziekenfonds ziektewet Waarvan t.b.v. het onderhoudsfonds pensioensverhaal inkoop pensioen Blijft t.b.v. volgno. 4 f 2.289,72 45 9- J' II f 1.345*02 459- Volgno. 9 Salarissen L a s t e n, Functie IKinder- Loon- Weddê toelage 'bijslag Directeur Klerk Schrijver 2e kl. Schrijver 2e kl. (-§• adm.j-g- huurop- haler) Woninginspectrice Huurophalers (l-g- man) 2 f loongratificatie 1050,- 3600,- 3958 9- Ti jd kinder- toelag f -,- 1/ 26,40 54,- I 13,20 54,- 27,- 54,- 775,- 1.069,70 2.334,72 125*- 2.459,72 1.390,02 1.069,70 f 20.2894 Totaal 5.382,40 3.663,20 2.164,- 1.077,- 3.654," 4.039,- 310,- I J 20.289,60 Volgno. 10 Volgno. 11 Volgno. 12 Volgno. 13 Volgno. li - 58 - Sociale lasten Pensioensbijdragen Inkoop pensioen Premie ziekenfonds Premie ziektewet Vereveningsheffing Rentezegels Ongevallenwet Keuring en controle G.G.D. Waarvan t.l.v. het onderhoudsfonds pensioensbijdragen inkoop pensioen ongevallenwet keuring G.G.D. Blijft t.l.v. volgno» 10 Loonbelasting Staat tegenover volgno» 6, Kantooronkosten Geraamd wordt voor; huur kantoorgebouw porto druk- en bindwerk bureaubehoeften controlekosten vervolgingskosten Storting in het onderhoudsfonds 733 woningen a f 29,- 150 50,- 489 51,- 16 86,- ■F tj 2.898,57 J 11 f 5.811,27 164,- 11 130,- !t 192,- n n 200,- U 746,- 11 •J 0! ol j 6.657,27 2.878,70 11 600,- 11 200,- 11 80,- 11 3.758,70 2.898,57 1.800,- 600,- M ?1 11 11 11 55.072,- II 11 11 1.376,- Overeenkomstig de van Rijkswege gegeven voorschriften kan voor onderhoud van woningwetwoningen vóór 31 December 1945 gereed gekomen woningen f 29,- en voor na die datum gereed gekomen wo ningen f 51,- Per jaar ten laste van de exploitatie worden ge bracht Voor niet-woningwetwoningen is per woning f 50,- uitgetrokken, terwijl voor onderhoud van Oostenrijkse woningen f 86,- per wo ning is geraamd. Zie bijlage V» Belastingen Geraamd wordt voor; grondbelasting straatbelasting tonnenbelasting t-gno. 15 Waterlevering Zie bijlage II. ^gno. 16 Vgrzekering tegen brandschade Zie bijlage II. Volgn°. 17 Pacht van grond. Zie bijlage II. 40.382,- 28.523,- IO.5O8,- 1.351,- 7 40.382.- 1 19 'I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 197