120,39 303,64 1330,80 2263,TT 1414,- f 66.407,54 997,48 Volgno- Ingevolge de bepaling van het bij Koninklijk Be sluit van 30 December 1947 gewijzigde Woningbesluit en de Beschikking Bijdragen Woningwetbouw 1948 van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 29 Juni 19485 is de gemeente gehouden ter voorzie ning in de dekking van tekorten op de exploitatie der na 31 December 1945 gereedgekomen woningwetwo ningen, welke zich in enig jaar mochten voordoen en van onvoorziene kapitaalsuitgaven, een reserve te vormen en stort daarin 7 van de op het tijd stip der storting geldende jaarhuur van de desbe treffende woningen. Gerekend wordt op de volgende stortingen; woningen Geraniumstraat Cambuurplein M.H. Trompstraat Marathonstraat Kalverdijkje en Spoorstraat f 590,- 580,- .500,- -975s- -095»,- Kapitaalsuitgaven. Ongedekte kapitaalsuitgaven t/m„ 1948 Aflossingen in 1949 46.316,96 Bouw Oostenrijkse woningen 290-400,- Geldlening f 25O.OOO,- Door afschrijving vrijgekomen mid- delen 31-632,88 Geraamd nadelig slot per 1 Januari 1950 182.044,98 - 59 - 252.747,12 4.022 72 4-939,13 22.433,65 24-387,81 31-218,81 165-745,- 252.747,12 Volgno. 18 Rente van geldleningen Te specificeren als volgt - Eigen kapitaal gemeente Meerwaarde Leningen gemeente Rente pensioenfondslening Rente rijksvoorschotten Rente ann. leningen gemeente Zie bijlage VI. De kosten van de bouw van 1 woning plus 1 woning met winkel in de M.H. Trompstraat worden door de gemeente uit eigen middelen gefi nancierd. Het hiervoor benodigde kapitaal is te ramen op f 31-184,- a 3-g- ',j rente. De kosten van de bouw van 71 woningen aan de M.H. Trompstraat c.a., 102 en 184 woningen aan de Marathonstraat, 24 woningen aan het Kalverdijkje en 36 woningen aan de Spoorstraat, zijn gefinancierd uit 3-5- rentende annuïteitsleningenHet bedrijf betaalt echter 4 rente. Het verschil in rente wordt gestort in een algemeen re servefonds (zie de toelichting bij volgno. 262 der gemeentebegro ting) Volgno. 19 Rente van kasgeld f 7.000 - De navolgende woningbouwcomplexen worden ten dele uit kasgeld ge financierd. Ten laste van de exploitatie van deze complexen wordt 3-g- rente berekend, terwijl de werkelijk verschuldigde rente is te stellen op 3 Het tengevolge hiervan ontstane renteverschil wordt in ontvangst geboekt op volgno. 4 van de baten. Groep V woning Doelestraat 1 3van J 3-439,62 X Landbuurt 3i 8.8l8,37 XIII woningen Camminghastr .3-a "38.022,84 XIV Insulindestr-3-J "64.679,04 XIX Julianalaan 3^ fo "4O.4OO5- Rente over verschil boekwaarde en leningsschuld van diverse groepen en van kasmiddelen II II 1562 40 7000,-' Volgno. 20 Volgno. 21 Volgno. 22 Afschrijving Geraamd wordt voor afschrijving op; woningen 1eningsko s t en 67-405,02 67-405,02 Voor de na 31 December 1945 gereedgekomen woningwetwoningen is de afschrijving geraamd gelijk aan het aflossingsbestanddeel der annuïteit. Voor afschrijving op 1 woning plus 1 woning met winkel aan de M.H. Trompstraat c.a. is 2 van de rendabele stichtings- kosten ad 8„735,- - rond 175,- uitgetrokken, terwijl bij de Oostenrijkse woningen een afschrijving naar 4 der rendabele stichtingslcosten ad f 97-520,- rond f 3-900,- is aangehouden. Zie bijlage VII. 1.073,38 Storting in het huurverlagingsfonds De storting heeft betrekking op complex woningen Mariahof f 183,42 woningen Hollanderdijk 889,96 1-073,38 Zie voorts de toelichting in de gemeentebegroting (volgno. 48). Storting in het fonds voor achterstallig onderhoud f 22.606,31 Geraamd wordt voor; complex Ramstraat 9.670,97 Marssumerstraat 4.274,49 Cammingha straat 8.660,85 f 22.606,31 Zie omtrent doel en strekking van deze storting de toelichting in de gemeentebegroting onder volgno. 262. 60 - Kapitaalsinkomsten. Volgno- 24 Volgno» 25 26 In rekening-courant opgenomen gelden Staat tegenover volgno. 30 der uitgaven. Kapitaalsverstrekking t.b.v. woningbouw Zie volgno31 - Door afschrijving vrijgekomen middelen Zie bijlage VII. 800.000,- 1.133.900,- 67-405,50 Volgno- 27 Uitkering van de gemeente tot vorming van een re- tH in r3.7*"h o 2 "lirl 1 iron V10+. Wonincr. serve besluit Ud-l_v«n het Woning- 8.740,- II 8.740,- Volgno. 28 Uitkering uit het lends. voor uckterst-llig onderhoud memorie Zie de toelichting onder volgno. 262 van de gemeentebegroting. Volgno. 29 Nadelig slot rekening vorig dienstjaar 126.960,90 182.044;98 463-677,86 281.632,88 Volgno. 30 Volgno. 31 In rekening-courant gestorte gelden Staat tegenover volgno. 24 der inkomsten. 800.000,- 1.135.000,- Bouw en aankoop van woningen Verwacht wordt, dat de midden 1949 aanbestede duplex-woningen in de loop van 1950 gereed komen. Naar raming zullen de stichtingskosten rond 1.133-900,- bedra gen, te dekken uit geldlening. Voor verbetering der lichtinstallaties 10 woningen groep V wordt 1.100,- uitgetrokken, welk bedrag in 10 jaar zal worden afge schreven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 198