I OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. INKOMSTEN, HOOFDSTUK VII, gewone dienst. HOOFDSTUK VII. UITGAVEN, HOOFDSTUK VII, gewone dienst. HOOFDSTUK VII. Nadelig slot van Hoofdstuk VII 77 v;.T?-99« r —k* ir- - Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd. Opbrengst van de houthak Pacht van de jacht en visserij Huur voor het gebouw Groot Schavernek, waarin ge vestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers 73 Huur van een gedeelte van het voormalig terrein van de Gemeente-reiniging aan de Overijsselse straatweg in gebruik bij de Coöperatieve Veiling „De Tuinbouw" G.A 74 75 76 77 78 Huur barakkenkamp voormalig „Ericadorp" Huur manege Arendstuin Cijnzen en erfpachtenj Renten van kapitalen: a. inschrijving op de Grootboeken der Natio nale Schuld6.416,50 b. wegens op een andere wijze belegde gelden 66.316,45 c. wegens tijdelijk belegd kasgeld Restitutie van betaalde belastingen, maalgelden en straatbelasting 631,74 217,50 5.000,— 2.750,— 2.266,67 879,89 9.494,35 36.966,64 500,- 200,— 5.000,— 2.750,— 3.600,— 3.900,— 904,89 9.421,07 36.966,86 thans voorgedragen. 0 1 s w> 400,- 25- 5.000,- 2.750,- 3.550,- 3.900,- 879,58 370 72.732,95 41.760,72 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VII 58.206,79 50.754,72 7.452,07 63.242,82 55.063,55 8.179,27 130.998,25 57. 73 368,33 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het thans vorig jaar. voorgedragen. 55.063,55 63.242,82 57.629,92 130.998,25 Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd. Grondlasten en straatbelasting Onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden van het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd e Rijkskweekschool voor onderwijzers Kosten exploitatie barakkenkamp voormalig „Erica dorp" Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VII komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VII komende Bijdrage aan Hoofdstuk VII van de kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 37.137,07 6.286,73 2.603,36 1.012,18 3.715,38 41.919,09 5.762,— 3.093,— 718,36 3.710.73 2.426.74 37.129,52 10.085,— 3.300,— 838,30 3.710,73

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 19