s s 400,- 32.506,4»! 596,2) I INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 1 en 2, gewone dienst. <L> p c bO O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK VIII. OnderwijsKunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Geen inkomsten. 79 80 81 81A 82 83 84 85 86 87 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeld jaar13.300, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende schoolgeldjaar- 26.700, Vergoeding van het Rijk: a. krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet 1920548.012 b. krachtens art. 196, zevende lid, der Lager- onderwijswet 1920- Bijdragen van andere gemeenten in zake het openbaar gewoon lager onderwijs Bijdragen van andere gemeenten of van het Rijk inge volge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofd stuk II, volgnummers 8 en 9) Ontvangst wegens over een vorige dienst te weinig genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920 Restitutie door het Rijk wegens over een vorige dienst te veel ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het handwerk-onderwijs Ontvangen ziekengelden Overige ontvangsten Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen.1 p a M o 40.377,56 506.380,— 28.575,97 22.517,55 421,24 40,40 185,12 30.000,— 497.074,- 500,- 29.006,15 45.103,— memorie 200,- memorie memorie 40.000,- 548.012,- memorie ■l 37 37 37 37 37. 37' 371 375 38C 381 36.000,- B 382 metnorif 383 500,-1 384 memort 385 Transporteren. 598.497,84 601.883,15 658.014,6) UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 1 en 2, gewone dienst. 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK VIII. OnderwijsKunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Geen uitgaven. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. faarwedden en wedden der onderwijzers 522.859,11 515.324 570.362,— Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, smede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefeningf 45.373,15 47.693,— 51.936,— Aanschaffen van schoolmeubelen f 13.547,42 30.800,— 20.900,— Onderhoud van schoolmeubelen 11.951,49 17.105,— 15.986,— Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften 30.678,32 29.233,— 27.160,— Kosten van advertentiën en telefoonaansluitingen 711,06 1.230,— 1.600,— 'erlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen 57.271,44 57.909,— 64.478,— Kosten van schoolbibliotheken 678,67 2.150,— 2 155,— Kosten van de oudercommissies 387,50 387,50 485,— Kosten vallende op het houden van ouderavonden 471,04 150,— 400,— Bijdragen aan andere gemeenten in zake het openbaar gewoon lager onderwijs 25,53 memorie memorie Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 5 memorie Betaling wegens over een vorige dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager- onderwijswet 1920 4.109.09 4.010,— I eruggaaf van schoolgelden 113,95 memorie memorie Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar va cerende betrekkingen 370,78 750,— 750,— -oston ter zake van verzekering, pensionnering, enz. - ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mers 250 tot en met 259) 1.142,48 30.077,88 33.524,88 Betaling aan het Rijk wegens over een vorige dienst weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioens- i] dragen der onderwijzers 864,04 memorie memorie Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 2 komende 18.240,19 15.351,24 14.129,50 Transporteren 708.795,26 752.260,62 803.866,38

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 20