- 89 - VIII 21 21 13.000,— 2.000,— 1.694,— 7.392,54 3.280,86 2.659,42 8.902,25 7.289,09 ,112,78 ,214,85 73.003,20 j Volg- I no, YII X -r~' Omschrijving der baten Transport Huisvuilophaaldienst 1/3 deel vergoeding kosten van de ge meente Leeuwarderadeel vanö 27.000, Straatveegdienst Ledigen van sti-aatkolken en rioolput- ten en reinigen van urinoirs Vinterdienst XI Een uitkering van de gemeente aan 1 bet bedrijf ten bedrage van het zuiver verlies j Ontvangen in 1948 163o937,60) 204o297 7.821,25 513.285,63 if 685.044,48! 7 666567 215.586,93 9.000, 443.755,67 655.719,42 447.659,86 672.246,8/; j Volg— no. VII 1 22 23 24 25 261 27 nrTTl Omschrijving der lasten Huisvuilophaa1dienst vuilnisverzameling Hempens arbeidslonen huisvuilophalen vissen stads grachten gedeelte salaris opzichter aandeel sociale lasten algemene onkosten onderhoudskosten tractiekosten onderhoud paarden Straatveegdienst Transportj 150,— 28.000 700,— 2.534,-- 13.831,22 6.044,77 4.899,31 27.263,15 1.214,85 84.637,80 1 1 huur terrein te "irdum j rv> 0 "l 1 2 rijwielverg. werkman naar Virdum j 3 weedkiller 300,-- 21 arbeidslonen wieden van straten 265,48 21 straatvegen 35.000,— 22 gedeelte salaris opzichter 1500 23 aandeel sociale lasten 16.280,71 24 algemene onkosten 7.145,80 25 onderhoudskosten 5.792,29 26 tractiekosten 1.112,78 27 onderhoud paarden 1.214,85 6864691 n Ledigen van straatkolkcn en rioolputten en reinigen van urinoirs 1 waterverbruik urinoirs f 40,— 2 desinfectiemiddelen 300,— 21 arbeidslonen kolken riool- 211 putten reinigen urinoirs 22'gedeelte salaris opzichter r\ s - 23 24 25 26 27 aandeel sociale lasten algemene onkosten onderhoudskosten tractiekosten onderhoud paarden jV/interdienst 1 izand en zout 2 zand- en zoutstrooiers 3 'sneeuwruimen 21 'arbeidslonen 23 .aandeel sociale lasten 24 algemene onkosten 25 j onderhoudskosten 26 j tractiekosten 27 onderhoud paarden 46.558,16 2.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 88565 1.348,25 1.092,87 12.654,40 Uitgegeven in 1948 464,298,20 JeïuUid, voor 1949 429.588.07 79.712,13 82.745,79 69.700,80 68.646,91 1950 459=749,571 84.637,80 55.867,75 62.796,86 46.558,16 9.129,54 13.921,56 1 12.654,40 1685.044,48 Ï655„719,42|672.246,84

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 214