- 94 - ia! E M 0 HIE V A IT T 0 E L I C H T I N G Eaton -^„no.II 1 De opbrengst van de tonnenheffing is f 7-000,lager geraamd dan in 1949» Bij cL° raming van deze post in 194-9 is een te hoge huurwaarde van de percelen aangehouden, vaardoor de opbrengst over dat jaar beneden de raming blijft. Er zijn momenteel 10800 privaattonnen in gebruik, 7olgno.II 6 De bijdrage van de gemeente Le euwarde rade e1 voor verrichte diensten is thans van 23,000,op 27-000,gebracht, waarvan komt 2/3 of 18.000,ten behoeve van de privaattonnendienst en l/3 of 9.000,ten behoeve van de huisvuilophaaldienst. Volgno, 7 T°4 dusver werden alleen de directe kosten van het schoonmaken van de veemarkt op de gemeentebegroting uitgetrokken, zonder dat rekening werd gehouden met een opslagpercentage voor indirecte kosten. Tengevolge hiervan is het tekort op het bedrijf der gemeente reiniging telken jare te ongunstig voorgesteld. In 1950 zullen de werkelijke kosten van het schoonmaken van de veemarkt aan de gemeente in rekening gesteld worden. Lasten Volgnos I t/m X Zie de hierachter opgenomen specificatierekeningen Kapitaalsinkomsten Volgno. 1 Staat tegenovei" volgno. 5 <4er uitgaven, Volgno. 2 Zie bijlage II, Volgno. 3 Staat tegenover volgno. 7 der uitgaven. Kapitaalsuitgaven Volgno. 4 De raming van dit bedrag is als volgt samengesteld Nadelig slot rekening kapitaaldienst 1948 f 32.163,49 Geraamde uitbreidingen 1949 51-000, Aflossingen op leningsschuld 1949 13.121,87 96.285,36' Door afschrijving vrijgekomen middelen over 1949 23.152,24 73.133,12 Volgno5 Geraamd wordt 600 privaattonnen ter vervanging van versleten tonnen 600 a 25,f 15-000, 1 praam voor vuiltransport naar Wartena ter vervanging van een afgeschreven en versleten praam 10,500,-- 2 transportrijwielen voor de veegdienst 1.000, overbrenging crediet ten bedrage van 185-000, van dienst 1949 naar 1950 voor aanschaffing- van 24000 vuilnisemmers, 3 huisvuilauto1s en het verbouwen van 4 huisvuilautos (raadsbe sluit van 21 Juli 1948, no. 5935, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 30 Augustus 1948, no. 18) 2II.5OO,— Het afschrijvingspercentage bedraagt voors privaattonnen 5$? praam 5/, transportrijwielen 20fo, 7olgno. 6 Zie bijlage I. Volgno. 7 Staat tegenover volgno. 3 der inkomsten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 216