2 12 8 2 1 1 1 2.248,48 4.846,40 4.896,80 2.277,76 2.448,16 2.348,32 9.146,08 8.961,28 11.331,20 9.927,20 2.275,84 1.310,40 612,56 - 96 - I 7358.758,04 - 95 - SPECIFICATIEREKENINGEN 21 Arbeidslonen Vast personeel 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 6 2 1 1 8 24 1 1 1 1 1 10 6 1 1 1 2 3 2 1 1 1 4 121 1 1 4 4 5 5 1 l 1 terreinbaas (4 maanden) le ontsmetter kuiper lc smid motorbestuurder automobielmonteurs automobielmonteur le wagenmakers le schilder schilder-spuiter stalbaas ontsmetter hulp-kuiper chauffeurs privaattonnendienst asdienst riooldienst chauffeur afvalbaklcendienst vervanger chauf f eurs-1 onnenbe z orgers t onnenbe z orgers s chippe rsknecht voorman-landwerker te Wartena bode magazijnbediende hulp-ont sme t ter asophalers voerlieden ovenstoker 1andwerke r-menge r praambestuurder praamladers tonnenspoelers rioolputledigers bakkenlediger urinoirschoonmaker kolklediger veemurktreinigers straatvegers 1andwerkers te Wartena vaste werklieden Tijdelijk personeel straatveger landwerker te Wartena Op arbeidscontract tonnenbezorgers chauffeur voerman tonnenspoeIer stra.at vegers veemarktreinigers 1andwerkers te Wartena landwerker werkzaam te Wartena wachtman werkster Loongroep 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 149 man personeel Transportei'en Bedrag r 930,92 2.697,76 2.697,76 2.681,44 2.697,76 8.076,96 2 548,- 5.379,20 2.627,20 2.681,44 2 .298,08 2.498,08 2.498,08 7.494,24 14.988,48 4.996,16 2.498,08 2.498,08 19.-984,64 59.945,76 2.572,96 2.448,16 2 448,16 2.342,56 23.955,52 14.589,12 2.448,16 2 448,16 2.398,24 7.044,96 4.646,?2 2.298,40 2.298,40 2.298,40 4.646,12 27.724,80 18.712,16 8.216,80 293.551,40 2.217,76 1.953,28 353.258,04 149 man personeel extra hulp voor de feestdagen diverse bijbetalingen overuren Transport f 353.258,04 4.000, 500,— 1.000,— 358.758,04 3e raming van de arbeidslonen is f 7.000,— lager gesteld dan voor in-T- De lonen bij ziekte, verlof en ongeval zijn onder het hoofd "Sociale Lasten" verantwoord, zodat de op de verschillende bodrijfsonder- de lenige raamde directe lonen lager zijn dan voor 1949» Van de arbeidslonen komt ten behoeve vans Uitgaven 1948 Begroting 1949 Begroting 1950 I Uestbereiding en aflevering 27.407,16 J 24.46O,— 21,300,— II Privaattonnendienst 109.961,76 114.800,— 90200 III Jerk voor derden 13.857,28 12.000,— 12.000,— IV Ontsmettingsdienst 6.913,82 7.000,— 6.000,— V Schoonmaken veemarktterrein 29.638,78 26,000,— 22.000,— VI Vervoer en verwerken van waardeloos vuil en vuilnisverbranding 38.541,04 32.000,— 32.900,— VII Huisvuilophaaldienst 32.216,07 35.5OO,— 28.700,— VIII Straatveegdienst 48.269,32 43.300,— 35.265,48 IX Ledigen van straatkolken en riool- putten en reinigen van urinoirs 22.872,68 25.500,— 15,000,— V A Winterdienst 1.862,91 3.000,— 2.000,— 24 Algemene onkosten 653,14 640 612,56 25 Onderhoudskosten 16.974,19 12.950,— 12,430,— 26 Tractiekosten 22.609,93 22.000,— I9.5OO,— 27 Onderhoud paarden en tuigen 6.921,35 6.150,— 2.85O,— 300,758,04 Lonen tijdens ziekte, ongeval en verlof (naar sociale" lasten) 1 I I i 58.000,— Y 377.899,43 j 365.300,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 217