6 96.1615 INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 2 en 2A, gewone dienst. <L> 5 p c J5X) "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Per transport 89 90 91 92 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 2 2A. Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs. Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeld jaar 2.000, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende schoolgeldjaar- 4.000,- 93 93A 94 Vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager- onderwijswet 1920 Ontvangst wegens over een vorige dienst te weinig ge noten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager onderwijswet 1920 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummer 8) Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het handwerkonderwijs Bijdragen van andere gemeenten in zake het openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs Bijdragen van andere gemeenten of van het Rijk inge volge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Overige ontvangsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 2A 598.497,84 601.883,15 598.497,84 781.829,18 601.883,15 792.431,45 7.631,18 86.890,— 10.365,73 4.500,83 235,20 4.000,— 84.457,— 3.574,— 4.891,50 25,- 1.000,— memorie 109.622,94 120 278,04 97.947,50 124.294,48 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 2 en 2A, gewone dienst. 1950 thans voorgediagei OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Aflossing van geldleningen, ten laste van Hoofdstuk VIII 2 komende Bijdrage aan Hoofdstuk VIII 2 van de kapitaaldienst Bijdrage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst 658.014,1 840. 23J Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 2 6 OOM 390 391 392 83 53C,- 2Q2 394 5.89131 100,- 395 396 397 398 mem® 399 399A 2A. Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs. jaarwedden en wedden der onderwijzers Kosten huishoudonderwijs Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, mede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Onderhoud van schoolmeubelen Vanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften Kosten van advertentiën en telefoonaansluitingen rlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen 640,-1 menionl 400 401 403 I Kosten van schoolbibliotheken Kosten van de oudercommissies Kosten vallende op het houden van ouderavonden Beta'mg wegens over een vorige dienst te veel genoten egocding van het Rijk krachtens art. 56 der Lager- onderwijswet 1920 ruggaaf van schoolgelden 140.940,i Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar va cerende betrekkingen Kosten ter zake van verzekering, pensionnering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Betaling aan het Rijk wegens over een vorige dienst te weinig ingehouden pensioensbijdragen der onderwijzers Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 2A Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 708.795,26 37.765,91 35.268,01 781.829,18 598.497,84 183.331,34 92.837,02 493,97 10.854,54 1.414,59 4.939,40 120,29 8.523,66 166,91 60,— 7,50 52,70 5,60 251,97 549,89 120.278,04 109.622,94 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 752.260,62 37.240,62 2.912,21 792.431,45 601.883,15 190.530,30 93.107,— 5.750,— 3.199,— 2 280,— 4.283,— 180, 9.550, 465, 60,— 30,- memorie 50,- 5.340,48 124.294,48 97.947,50 thans voorgedragen. 803.866,38 36.385,90 171,27 840.423,55 658.014,65 182.408,90 92.905,— 5.850,— 18.039,— 1.718, 3.238, 236, 11.449,— 380,— 75,— 30- 630,— memorie 50,- 6.340,48 140.940,48 96.161,50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 21