2.669,06 3.000,— 1.000,— 200,04: 172,64] 900,—| 21,— 125,40 100, 6.000,— 1.600,— 4.000, 1.144,84 21,— 60,- 120,— - 101 - Directe kosten 1950 I Mes there i ding en aflevering j/ II Privaattonnendienst III Werken voor derden IV Ontsmettingsdienst V Schoonmaken veemarktterrein f VI Vervoer en verwerken van waar deloos vuil en vuilverbranding VII Huisvuilophaaldienst VIII Straatveegdienst IX Ledigen van straatkolken en rioolputten en reinigen van urinoirs X Winterdienst 22.483,10 107.807,59 13.502,- 12.858,— 28.500,— 40.362,80 31.384,— 37.100,48 17.034,— Uitgaven 1948 7.000,— 4- j 3.057,51 13.349,531 1.605,36 1.513,52 3.872,31 4.775,30 3.638,96 5.392,09 585,05 Begroting) Begroting T n ,10 1949 3.156,52 1950 4.330,39 31803197j/4045869^ 46574,92 j/6l255,09 16.484,75; 20.764,46 1.677,37 1.793,— 4.090,19 4.754,98 4.604,24 5.619,39 2.600,58 2.476,54 5.489,29 7.774,15 6.044,77 7.145,80 3.408 30 3.280,86 986,18; 1,348,25 Omslagpercentage 3180^3197 is 19,260675 25 Onderhoudskosten Specifica tie 1950 Onderhoud gebouwen en terreinen gewoon onderhoudswerk nieuw mastiel-cdak Posthoornsteeg 5 aanleg centrale verwarming in de werkplaatsen en reparatie centra le verwarming kantoor Tonnenbelas ting Waterverbruik terrein Huizum C-reunsweg Erfpacht terrein C-reunswegw waarde grond 12176 m2 a f 1,50 per m2 is j' 18.264, erfpacht 6' Pacht terrein Huizum (vastgesteld bij bccluit van B.enïï.no.2325, d.d. 2 April 1949) Afschrijving op gebouwen Arbeidslonen 3*300j 7.300,— Uitgaven 1948 Begroting 1949 Begroting 1950 3.171,40 3.000,— 1.095,84! Af; Opbrengst huren, t.w. woning stalbaas 15o,— terreinbaas Greuns- wog Huizum Hoekstra Velt, gebouw Posthoornsteeg 5 (Raadsbesluit no,4406, d.d. 9 Juni 1948 en goedgekeurd bij besluit van Ged.Staten, no, 146, d.d, 12 Juli 1948) gebruik terrein 10-7— I Onderhoud gereedschappen: diverse uitgaven klepperslijpmachine arbeidslonen afschrijving gereedschappen Onde rhoud ri jwi e len s diverse herstellingen aankoop rijwiel arbeidslonen Onderhoud meubelent Rekening is gehouden met de aanschaffing van een schrijf bureau en enkele bureaustoelen diverse uitgaven arbeidslonen afschrijving meubilair Afschrijving overname inbreng- waarde bezittingen gern.Leeu warder adeel Aandeel sociale lo.sten kapitaalslasten 15,- 77,7Q ll8,4Cj 1.095,84 455,— 6.719,57 11.463,201 1.095,84 115,— 6.607,07: 9.000,— 7' 23.116,11 20.064,31 1.438,68 12.744784 ..At 21,848,58 7.300,- 1.095,84 157,50 6.719,57 .000 23.473,91 18.538,31 1.438,68 11.853,88 423,01 12.317,64 400,— 22.035,23 12.744,84 530,— 484,61 ~5> 654,02 2.629,10 34.610,08 34.539,07 1.149,52 1.648,52 5.504,33 6.040,12 49.652,56 Be onderhoudskosten zijn over de onderdelen van de dienst omgeslagen in verhouding tot de op die onder-delen geboekte directe kosten

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 220