I95O 3.000,— 1,046,50 1,500,— co 4.444,61 2.500,- 430,25 I.5OO,— 600,- 50,™ 100,— 50,- 50,50 1,70 200,— 100,- 4,50 20 130,-- 2.775,85 665,10 6.000, 400,— 100,-j 61,34 150,— 50,— 118,— 1.248,57 103,34 23.658,68 12.148,49; 1 9 27 Onderhoud paarden en tuigen Onderhoud paarden; hooi en stro turfstrooisel paardenmeel en -koeken schillen en voederbieten ijzer en hoefbeslag geneeskundige hulp vra t e r ve rb ru ik diverse kleine uitgaven premie verzekering paarden O.B.A.S, bemalingskosten afschrijving op paarden arbeidslonen Onderhoud tuigen; diverse herstellingen arbeidslonen afschrijving op tuigen aandeel sociale lasten kapitaalslasten Uitgaven 1948 Begroting 1940 Begroting 6,135,79 7,000,— 0 CD 1 t 4.000,— j 1.286,99 -J— 665,10 6.860,01 2.800,— 262,64 M I— CO NO 1 1 118,— e, - 1.262,05 1 /'22,90167 1 Bij het bedrijf zijn thans nog vijf paarden in gebruik De kosten zijn als volgt omgeslagen III VII VIII IX Werken voor derdon Huisvuilophaaldienst Straatveegdienst Straatkollcledigen X Winterdienst l/lO deel f l/lO deel l/lO deel 3/5 deel l/lO deel ,85 1,214 lo214,85 1,214,85 7,289,09 1,214,85 12,148,49 - 106 - 28 Kapitaalslasten Rente van opgenomen kasgeld Re aan de gemeente toekomende rente van schuld (Zie bijlage i) Kosten sluiten van geldleningen ..fschri jving disagio leningen (Zie bijlage II) Uitgaven 1948 Begroting 1949 Begroting 1950 4.605,69 10.755,55 75, 253,89 4.000,— 11.216,28 238,42 7.000,— 10.810,40 238,42 15.690,13 f 15.454,70 18.048,82 Re kapitaalslasten zijn over de onderdelen van de dienst omgeslagen in ver houding tot de boekwaarde van de bezittingen op 1 Januari 1950 (Zie afschrij- vingsstaat) Boekwaarde bezittingen op 1.1.*50 Begroting 1950 II Privaattonnendienst 50,821,20 1.355,08 VI Vervoer en verwerken van waardeloos vuil en vuilnisverbranding 32,554,58 868,03 24 Algemene onkosten 21,619,93 576,47 24 Rente kasgeld ten behoeve van algemene onkosten 7.000, 25 Onderhoudskosten 226,529,66 6.040,12 26 Tractiekosten 78,975,45 2.105,78 27 Onderhoud paarden en tuigen 3.875,80 103,34 414.376,62 18.048,82 Omslagpercentage »~-^8 is 2,666371

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 222