T SPECIFICATIE GERAAMDE BEDRIJFSKOSTER 1950 Volgi 300 69OO,- 6420,- 21960,- 12960,- 4680,- 8460,- Adia,, ambtenaren 9600,- 18,268,54 72,098,84 153.865,— 29.202,— 1.100,- 60.000,— SPECIFICATIE GERAAMDE BEDRIJFS INKOMSTEN 1950 no. 526 527 552 554 1555 576 577 578 1579 Vergoedingen te ontvan gen van de gemeente. Vergoedingen voor huisves ting enz, van bedrijven, diensten en instellingen. 15.000,— 800,— 2.000,— 800,— 5.000,— 2,000,— 4.015,26 800,— 600 6.000,— 2.000,— 22.500,— 3.800,— 2.000,— 45.000,— 15.000,— 800,— 3.000,— 600,— 400,— 6.000, 4.000,— 25.200,80 4.320," 2.400," 41.000,— - 114 - no, 301 302 303 304 305 i 326 Omschrijving der lasten Uitgegeven in 1948 Beloningen, Jaarwedden van ambtenaren in vaste dienst 1 directeur f 9720,- 1 adj, directeur 7800,- 1 architect 1 ingenieur 4500,- 1 assistent van de directie t e chnHo 0 fdamb- tenaar le kl.) 1 t e chnHo 0 fdamb- tenaar le kl. 5340,- (vacature) 2 techn.Hoofdambt 11520,- 1 tuinarchitect 5580,- 4 techn. ambt. le kl. 19920,- 5 t e chn 0 amb t enaren 1 opzichter gemeentewerf 3480,- 4 opzichters 2e kl. 1 administrateur 5340,- 1 adm. Hoofdambt. 2 bedrijfsboek- houders 5 18360,- 3 klerken Jaarwedden van ambtenaren in tijdelijke dienst 5 tekenaars 13680,- 3 machineschrijf- sters 494Q9- Gratificaties ambtenaren op maandloon f 2000,- Gratificaties voor dienstjubilea Vergoeding gebruik rijwiel technisch personeel Diverse lonen, welke niet ten laste van een begrotings post kunnen worden gebracht Lonen tijdens ziekte en verlof] Pensioenen, Bijdrage in de kosten van eigen, weduwen- en wezen pensioen en inkooppensioen 168,294,23 228,31 956,-- Raming 1949 Transporteren 1/259.845,92 1.925,- 550,- 25,000,- 900,. 20.000,- 62.000,-- 271.642,— 267.180 - 115 - j Volg-j Omschrijving der baten Ontvangen in 1948. Raming 1949 1950 525 551 ,553 Vervoermiddelen Terugontvangsten vervoers kosten Wegens adviezen aan het j gemeentebestuur Wegens innen en administra tie precariorechten Huisvesting bouw- en woningtoezicht 2.000,- Typewerk 1.000,- Huisvesting Bureau Gemeente ontvanger Huisvesting Bureau Gemeente lijk Woningbedrijf Huisvesting werkplaats Ge meentelijk Woningbedrijf Huisvesting en administra tie Gemeentelijk Grondbe drijf Huisvesting consultatie bureau voor t.b.c. (van Groene Kruis 2500, -, van Gemeente 1500,-) Inhoudingen op de beloningen, Verhaal pensioenspremie voor eigen- en gezinspensioen, benevens inkoopsommen Verhaal premie volgens Ziekenfondsenbesluit (1.8 Verhaal premie volgens Ziektewet (l Ingehouden loonbelasting 27.223,03 2.044,89 40.608,02 15.000,— 3000 1.000,— 29.312,— 1.000,— Transporteren 99.491,20 101.700,— 133.032,80

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 227