1 6 p a 101 102 1 --«^r -,»r ~—~*-rT-w+ h* INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 3 en 4, gewone dienst. 5 bO i o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. than voorgedragen! UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 3 en 4, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 95 96 97 97A 98 99 100 102 A 3. Openbaar vervolgonderwijs. Geen inkomsten. 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeldjaar8.300, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende schoolgeldjaar- 16.700, Vergoeding van het Rijk: a. krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet 1920 169.300,— b. krachtens art. 196, zevende lid, der Lager- onderwijswet 1920 - li Bijdragen van andere gemeenten in zake het openbaar uitgebreid lager onderwijs Bijdragen van andere gemeenten of van het Rijk inge volge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het handwerkonderwijs Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer 8) Restitutie door het Rijk wegens over een vorige dienst te veel ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers Ontvangst wegens over een vorige dienst te weinig genoten vergoeding van het Rijk krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding huisvestingskosten bureau districts-school- artsendienst Overige ontvangsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgavenj Batig slot van Hoofdstuk VIII 4 28.796,76 164.540,— 62,— 9.096,42 765,96 14.728,09 5 31,20 218.020,43 257.570,24 15.000,- 160.398,- 5.000,- 50,- 9.167,40 memorie 8.878,— memorie 198.493,40 264.745,81 3. Openbaar vervolgonderwijs. Geen uitgaven. 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers I5 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, mede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening 25.000,-1 Aanschaffen van schoolmeubelen Onderhoud van schoolmeubelen Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften Kosten van advertentiën en telefoonaansluitingen Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen Kosten van schoolbibliotheken Kosten van de oudercommissies Kosten vallende op het houden van ouderavonden taling wegens over een vorige dienst te veel genoten 1 goeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager- on ierwijswet 1920 memon 3 296,| 450,-1 memon e ruggaaf van schoolgelden f 417 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vacerende betrekkingen 2 osten ter zake van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Betaling aan het Rijk wegens over een vorige dienst te weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzersj lente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 4 komende iossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk 'CU 4 komende lijdrage aan Hoofdstuk VIII 4 van de kapitaaldienst 214.943) I 271.103) Totaal der Uitgavenj Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 4 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 188.962,93 4.891,09 5 1.552,03 10.743,89 190,56 14.296,99 304,27 60,— 45,35 8.030,69 181,50 68,12 2.149,67 1.883,51 5.175,76 19.033,88 188.048,— 4.446,— memorie 4.180,— 8.685,— 270,— 29.871,— 848,— 60,— 25, 8.031, memorie 250,— 11.422,50 memorie 1.607,41 5.394,76 1.607,14 257.570,24 218.020,43 264.745,81 198.493,40 39.549,81 65.252,41 198.900,— 12.000,— 7.400,— 5.797,— 8.608,— 336,— 16.294,— 744,— 75,- 45,- memorie memorie 250,— 13.622,50 memorie 1.437,72 5.594,76 271.103,98 214.943,40 56.160,58 ij. i'i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 22