- 124 - MEMORIE V A N TOELICHTING Volgno» 300, lasteno Jaarwedden ambtenaren in vaste dienst f 162«540, De jaarwedden zijn geregeld in de Jaarwedderegeling 1947" vastgesteld bij Raadsbesluiten van 21 Juli 1948, no. 5802 en 5799= In de raming is begrepen een bedrag van 5340,ter voor ziening in de vacature van een technisch hoofdambtenaar le klas, terwijl voorts de opzichter van de gemeentewerf een vaste aanstelling heeft ontvangen, waardoor diens salaris thans op dit volgnummer verantwoord moet worden» Volgno. 301, Jaarwedden van ambtenaren in tijdelijke dienst Zie de toelichting onder volgno» 300» 18,620, Volgno» 304» Diverse lonen, welke niet ten laste van een begrotingspost kunnen worden gebracht Geraamd overeenkomstig de rekeningscijfers van 1948 900,-- Volgno» 305» Volgno» 376, Volgno» 378. Volgno» 426. Lonen tijdens ziekte en verlof Zie de toelichting onder volgno» 304» Onderhoud gebouw Wissesdwinger Voor verbetering van de verlichting op de tekenzaal en afdeling boekhouding is in de raming een bedrag van 1750,opgenomen» Onderhoud van opslagplaatsen Ter voorkoming van vernielingen wordt op Zaterdagmiddagen en Zondagen bij de opslag plaatsen wacht gehouden, waarvoor in de raming een bedrag van 1000,- is begrepen. Beloning concierge en bode met vervanging gebouw Wissesdwinger Geraamd wordt voor beloning concierge bode vervanging 3.300,- 2.100,- 400, Volgno. 427. 5=800,- Beloning schoonmaaksters met vervanging gebouw Wissesdwinger Geraamd wordt voor: beloning schoonmaaksters 28,- p.w 18,- 28,- ten behoeve van de t.b.c» afdeling (zie volgno. 555 4er baten) vervanging f 1456,- 936,- 1456,- 152,- 4000,- Volgno» 45l/459o Diverse kosten. Volgno. 462. Tot dusver werden deze rekeningen onder één volgnummer in de begroting opgenomen. Ten einde de geraamde kosten in onderdelen te kunnen weergeven, is voor 1950 een splitsing ingevoerd» Kosten van controle door de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Voor keuring bij aanstelling en controle bij ziekte van het personeel ontvangt de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst een vergoeding. 20.000,- 3=450,- 3.100,- 5=800, 4=000, 500,- - 125 - Volgno» 502= Volgno. 504. Volgno. 510. Af dra- cht aan de gemeente van de opbrengst van grasgewas Staat tegenover volgno. 604 der baten» In verband met het korthouden van het gras op de gazons door machines, is de opbrengst van het grasgewas belangrijk lager geraamd. Staat tegenover volgno. 606 der baten. Tot dusver werden de ontvangen huren verantwoord op de post "diverse ontvangsten", Zie voor een nadere specificatie van de huur volgno» 155 van 8.e gemeentebegroting. Vervoermiddelen De kosten van vervoermiddelen worden aan de diverse diensten en organen in re kening gesteld, Zie ook volgno. 525 4er baten. 500,- 10.950,— 29.312,— INKOMSTEN Volgno. 1. Batig slot rekening vorig dienstjaar Geraamd overeenkomstig de navolgende becijfering: voordelig saldo rekening kapitaal- 37=426,01 dienst 1948 door afschrijving vrijgekomen middelen 1949 schuldaflossing 1949 saldo per 1 Januari 1950 36.17& >88 7 38.510,02 1.084,01 37.426,01 Volgno, 2. Door afschrijving vrijgekomen middelen, te bestemmen voor aflossing van schuld Zie staat van afschrijvingen (bijlage li) 7=384,50 UITGAVEN Volgno. 3. Uitgaven ten behoeve van de verbetering, vernieuwing en uitbreiding van het bedrijf Voor het maken van bestekken, verslagen, begrotingen enz. is aanschaffing van een cyclostyle wenselijk» De kosten van aanschaffing zijn te stellen °P f 915)af te schrijven in 10 jaar. Vernieuwing van bureaux is dringend nood zakelijk. De thans nog in gebruik zijnde bureaux zijn in hoofdzaak afkomstig uit de bezettingstijd en zijn van inferieure kwaliteit» Voor aankoop van 10 nieuwe bureaux wordt f 2250,- uitgetrokken, af te schrijven in 10 jaar» Ter vervanging van versleten vloerbedekking is een bedrag van f 400,- uitgetrokken, af te schrijven in 10 jaar» ■olgno. 4. Schuldaflossing aan de gemeente Zie de staat van schulden (bijlage i) 3.625,— 1.084,01 II Afdracht aan de gemeente van huur sportvelden KAPITX-jiLDIEN ST

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 232