- 132 - De begroting van baten en lasten voor 1950 is, in tegenstelling tot die van vorige jaren, ingericht naar een organische opzet» Thans geeft de begroting derhalve geen blote opsomming meer van de ver schillende kostensoorten, doch een rubricering hiervan naar de orga nen, die deze kosten veroorzaken» Deze inrichting geeft een beter inzicht in de te verwachten re sultaten, niet alleen van het bedrijf in zijn geheel, doch ook van de verschillende bedrijfsorganen, Op de hierachter opgenomen specificatierekeningen wordt een detaillering van de bedrijfslasten (kostensoorten) gegeven, welke ten laste van de kostendragers worden gebracht

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 236