- 137 - 6,- 6,- 3,60 3 j 60 1,20 2,40 1,20 f 800,- 1.500,- 600,- 4. Keurlonen buitenland Geraamd~wördt~ f 65=040,- 1.000,- 2.900,- 4.000,- 2 1, 500,- 000,- 50,- 50,- 500,- 500,- 50,- f 76.540... 1=050,- - 138- 908,- 908,- 100.000,- 5=000,- f 63.237,84 10.910,89 52=326,95 f 100.000,- 4=500,- 9=727,92 MEMORIE VAN TOELICHTING Bate n. In verband met de mogelijke opheffing van van de gevolgen op het aantal slachtingen en op vlees uit het buitenland niet zijn te overzien, lijk gelijk geraamd aan die voor het jaar 1949= Volgno. 1 Slacht-, keur- enkoelgelden 1. Slacht-, keur- en koelgelden Geraamd~wördt~~' 3000 runderen en paarden a 12, i c,nri i-- T de vleesdistributie, waar de hoeveelheden ingevoerd zijn de baten hoofdzake- 1500 kalveren 1300 varkens 500 kalveren 1500 varkens 3500 nuchtere kalveren 100 schapen 500 a a a a a a a 2. Pelrechten Daar~vêrwacht moet worden, dat de centrale slachting van varkens bij de opheffing van de vleesdistribu tie zal worden beëindigd, moet deze post lager worden geraamd. 3o Keurlonen binnenland Ge raamd~wördt 40.000 kg organen a 2 ct 30.000 kg vlees a 5 ct 20.000 kg vet a 3 ct 100.000 kg bevroren vlees a 4 ct, 5. Weeglonen 6. Gebruik voorkoelhuis De zë~pöst"ïs~högër"geraamd in verband met de opslag van mond- en klauwzeer- vaccin in het voorkoelhuis. 7. Toegang koelhuis na sluiting 8. Los- en laadrechten 36.000,- 9.000,- 7=800,- 1.800,- 5=400,- 4,200,- 240,- 600,- volgno.2 Gebruik stallen 1. Stalgelden Het Is te verwachten, dat een minder intensief gebruik van de stallen zal worden gemaakt dan in voorgaande ja ren, 2. Voedergelden 3= Verkoop mest 76=540,- 1.050,- volguo3 Diverse rechten en verhuringen 1. Diverse ontvangsten Geraamd wordt" ontvangst wegens weghalen slachtafval- len 250,- gebruik bergloodsen 78,- gedeelten exporthal 570,- huur kleerkast jes 11 10,- 2. Verschillende andere rechten volgno. 4 Inkomsten buiten bedrijf huurwoning opzichter-keurmeester voorman-machinist 1=133,- 225,- 1133,- 264,- 195,56 459,56 459,56 Lasten. volgnos. Zie de hierachter opgenomen specificatierekeningen 6,7,8,9 me"t recapitulatiestaat Kapitaalsinkomsten volgno. 11 In rekening-courant opgenomen gelden Staat tegenover no. 15. volgno. 12 Kapitaalsverstrekking door de gemeente Staat tegenover no. l6. volgno, 13 Door afschrijving beschikbaar gekomen middelen, te bestemmen voor aflossing van schuld Zie bijlage no. II. 9=060,15 volgno. 14 ICapi taal sui tgaven Nadelig slot rekening vorig dienstjaar Het bedrag, benodigd voor kapitaalsver strekicing, is gebaseerd op het nadelig saldo van de laatst vastgestelde rekening van kapitaalsontvangsten en -uitgaven (i.e. 1948) f 54=667,33 te vermeerderen met het bedrag der aflossingen over 1949 11=570,54 te verminderen met het bedrag der af schrijvingen over 1949 Nadelig slot op 1 Januari 1950 volgno. 15 volgno. 16 52=326,95 volgno. 17 In rekening-courant gestorte gelden Staat tegenover volgno. 11 der inkomsten. Kosten van vernieuwing, verbetering en uitbreiding van het bedrijf De bij het Slachthuis in gebruik zijnde D.K.W.-auto begint zodanige tekenen van slijtage te vertonen, dat hij als volkomen onbetrouwbaar moet worden be schouwd, De onderhoudskosten nemen daardoor zodanig toe, dat het voordeliger moet worden geacht een nieuwe auto in de kleine klasse aan te schaffen, waarvoor een bedrag van f 4.500,- is uitgetrokken, af te schrijven in 8 jaar. Aflossing van schuld aan de gemeente Zie bijlage no. I.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 239