IV 6 108 2.620,8i memorie •rr* -.y INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 5, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 5, gewone dienst. 1950 <D 5 3 3 •SP "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 103 104 105 106 106 A 107 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Schoolgelden: a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeldjaar250, b. betreffende het in het dienstjaar eindigende schoolgeldjaar500, Vergoeding van het Rijk ingevolge art. 71 der Lager- onderwijswet 1920 Ontvangst van over een vorige dienst te weinig ge noten vergoeding van het Rijk krachtens art. 71 der Lager- onderwijswet 1920 Bijdragen van andere gemeenten en particulieren in zake het openbaar buitengewoon lager onderwijs Bijdragen van andere gemeenten of van het Rijk inge volge titel Va der Lager-onder wijs wet 1920 Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer 8) Overige ontvangsten mm Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 5 1.090,25 47.440,— 1.819,83 2.644,83 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 52.994,91 72.194,67 500,— 47.678,— 800,— 1.000,— 2.639,40 memorie thar i voorgedr geul OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 52.617,40 75.068,05 750,- 48.705,-j 800,- 1.400,- 2.590,-1 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, smede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening 42' 42: 426 427 428 429 430 431 432 433 434 Aanschaffen van schoolmeubelen Onderhoud van schoolmeubelen Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vacerende betrekkingen Teruggaaf van schoolgelden Kosten van advertentiën en telefoonaansluitingen Kosten van het onderwijs aan spraakgebrekkige kin- deren .osten van de cursus voor avondonderwijs ten behoeve van oud-leerlingen der scholen voor buitengewoon lager onderwijs Kosten ter zake van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 2j9) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 5 komende 435 Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 5 komende Ö5A ;drage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst 56.865,8 78.053,1 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII §5 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 47.554,26 1.710,61 2.156,48 1.387,85 6.165,53 36,40 936,38 791,60 7.629,38 1.581,54 2.244,64 72.194,67 52.994,91 19.199,76 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 48.078,— 2.858,— memorie 2.308,— 1.750,— 5.594,— 25,- memorie 100,— 950,— 2.166,— 7.964,67 1.165,09 2.109,29 75.068,05 52.617,40 22.450,65 thans voorgedragen. 49.630,— 3 961,— memorie 1.879,— 1.750,— 6.458,— 25,- memorie 105,— 950,— 2.242,— 7.814,94 1.101,81 2.109,29 27,50 78.053,54 56.865,80 21.187,74

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 23