- 148 - G R 0 T I N G 1 9 5_o Aldus besloten in de vergadering van de Raad van Leeuwarden, Voorzitter. Secretaris. Aan de Gemeenteraad. Voor het dienstjaar 1949 hebben wij U doen toekomen een proeve van een organische opzet van de in de ontwerpbegroting 1949 voorkomende cijfers. In de toelichting tot deze cijfergroepering hebben wij uit drukkelijk vermeld, dat hier van een "proeve" sprake was, dat deze opzet critisch bekeken, zeker wel voor wijziging vatbaar zou zijn en dat wij ons voorstelden, de organische opzet in de loop van 1949 nauwkeurig te reviseren. Mag enerzijds geconstateerd worden, dat het aan de opzet ten grondslag liggende principe, t.w. het kennen van de juiste kosten van een bepaald organisch geheel, vrij behoorlijk tot uitvoering is gekomen, anderzijds moet toch worden vastgesteld dat, tengevolge van het in 1949 aangehouden beginsel van het behoud van de bestaande hoofdstukken, nog niet van een goede systematiek sprake is geweest. Met de in het officiële begrotingsmodel voorkomende verde ling in hoofdstukken, wordt getracht in grote lijnen de func ties aan te geven, waarin de gemeentelijke taak kan worden verdeeld. Hoewel wij ons volkomen bewust zijn van het feit, dat het op practisch onoverkomenlijlce bezwaren stuit deze gedachte volledig door te voeren, zijn wij toch van oordeel, dat een verbetering in de rubricering kan worden aangebracht. Dat de functionele indeling niet consequent is doorgevoerd, blijkt duidelijk uit hoofdstuk XIII, v/aarin de verschillende takken van dienst zijn ondergebracht en waarbij slechts aan de beheersvorm en niet aan de functie aandacht is geschonken. Indien b.v, voor een keuringsdienst voor vee en vlees (open baar slachthuis) niet de bedrijfsvorm wordt gekozen, komen de betrekkelijke kosten en opbrengsten onder het hoofdstuk "Volksgezondheid" voor 3 is we1 de bedrijfsvorm gekozen, dan vermeldt laatstgenoemd hoofdstuk ter zake van dit onderdeel van de gemeentelijke huishouding geen posten, aangezien in dit geval hoofdstuk XIII ter verantwoording is aangewezen. Het werd dan ook verantwoord geacht een andere indeling, dan de thans vigerende, samen te stellen. Als basis hiervoor is aangehouden de indeling, voorkomende in het in 1935 gepubliceerde ontwerp voor de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften, de hierop uitgebrachte critiek door de uit enkele adviesclubs van de Ned. Bond v. Gem» Ambt. gevormde studiecommissie voor de gemeentelijke comptabiliteits- voorschriften en de bij Koninklijk Besluit van 27 Augustus 1947 (Stbl. H. 315) vastgestelde wijzigingen van de provinciale comptabiliteit. Nadat eerst 9 groepen kosten, zoveel mogelijk functioneel gezien, worden vermeld, volgen de dekkingsmiddelen als laatste groep.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 245