0 Algemeen bestuur 1 Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid 2 Volksgezondheid 3 Volkshuisvesting 4 Volksontwikkeling en erediensten 5 Verkeer en vervoer 6 Economische zaken 7 Arbeid, maatschappelijke "steun en voorzorg 8 Onvoorziene uitgaven en vroegere diensten 9 Algemene dekkingsmiddelen De ontworpen groepen, waarvan de nos. 1 tot en met 7 functi onele taken van de gemeente aangeven, zijn, nadat in een enkel geval nog een functionele onderverdeling is aangebracht, zo veel mogelijk verdeeld in organische eenheden, die met de uit oefening van de betreffende functie zijn belast. De opgenomen recapitulatie geeft hiervan een volledig overzicht» Bij de opsomming van de tot een bepaalde eenheid behorende kostensoorten is bij ieder onderdeel een vaste indeling gebe zigd, t.w» personeelskosten, huisvestingskosten, bureaukosten enz. Aan het geheel is een decimale nummering gegeven» Door de hiervoren genoemde indeling wijkt de U thans aange boden opzet op bepaalde onderdelen aanmerkelijk af van die voor 1949, doch wij zijn van oordeel, dat thans een verantwoor de opsomming wordt gegeven van de kosten, welke de verschillen de op de gemeente rustende taken medebrengen. Resumerende kan "worden gezegd, dat met het nieuwe schema wordt beoogd, dat le. de uitgaven per functie en orgaan zo volledig en nauw keurig mogelijk worden vastgesteld, 2e» een beter inzicht dan tot dusverre mogelijk was in de uitgaven per functie en per orgaan wordt verkregen door een uniform gehouden onderverdeling en 3e, de werkelijke netto-kosten van elke tak van gemeentebe moeienis duidelijk tot uitdrukking komen» Leeuwarden, November 1949» Burgemeester en wethouders van Leeuwarden A.A.M. van der Meulen, Burgemeester TBakker Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 246