ALGEMEEN BESTUUR 0.1 BESTUURSCOLLEGES 0. 1-1 uitkering uit liet gemeentefonds nadelig saldo 1949 81.681,45 1950 f 84.940,29 4.5OO,— 84.940,29 89.440,29 i - 0.1 BESTUURSCOLLEGES 0, 1-2 Personeelskosten? jaarwedde en ambtstoelage burgemeester jaarwedden wethouders jaarwedde secretaris presentiegeld raadsleden sociale lasten -3 huisvestingskosten, onderhoud gebouwen f meubilair verlichting, verwarming,water rente afschrijving -4 bureaukosten e.d. 2 reis- en verblijfkosten verteringen bij vergaderingen representatiekosten telefoon -5 overige kosten; contributie ver, van Ned. Gemeenten f subsidie Ned. Ver, voor Ge meentebelangen Interc, overleg personeelszaken rechtskundige adviezen lidmaatschap Ned. Instituut voor Efficiency bijdrage Instituut voor Be stuurswetenschappen 13.530,— 19.200,— 9.734,— 4.200,— 12.819,52 59.483,52 6.079,— 2.193,— 2.825,— 1.651,16 5-275,61 ,000, 500, 2.500, 1.777,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 247