0. 7-1 15.000,— 800,— 5.400,— 500,— 800,— 219.330,— 1.200, 2.160,— 4.000,— 12.000,— 380.820,- 403.320_ -4 189.960,— 2.000,— 2O.9OO,— 1.100,— 500,— 98.719,20 3.450,— 3.100,— 9.O4O,— 325,— 4.425,80 2.275,— 25.665,80 000,— 000,— 000,— 600,— 4.000,— 9.600,— 1,400,— 1! 1.800,— tl 1.200,— 11 450,— 11 600,— 11 400,— 11 500,— 11 2.800,— It 1.200,— 3.000,— 11 2.000,— 525,— 5.525,— 11 2.000,— 16.065,80 10.550,— 3.525,- 60.000, 07 GEMEENTEWEE KEN adviezen gemeentebestuur inning precariorechten 11 administratiekosten grondbedrijf 11 v/a ter levering schippers 11 diverse ontvangsten tï terug te ontvangen bedrijfskosten;. gemeente gewone dienst kapitaal dienst 11 132.-797, grondbedrijf 11 stadsverzorgingshuis 11 stadsziekenhuis etc. 11 9.333," gas, electriciteitwaterleidin. CP O en telefoon w particulieren 11 22.500, 0.7 GEMEENTEWERKEN' -2 personeelskosten; -5 jaarwedden ambtenaren j" gratificatie jubilea arbeidslonen bij ziekte en feestdagen rijwielvergoedingen keuring en contröle sociale lasten huisvestingskosten; onderhoud gebouw werkplaatsen 2.000, opslagplaatsen meubilair I.O5O,— verlichting, verwarming, schoon houden assurantie rente afschrijving terugontvangsten huisvestingskosten; houw- en woningtoe zicht gemeente-ontvanger gemeentelijk woning bedrijf gemeentelijk grond bedrijf consultatiebureau 1. bureaukosten e.d.s kantoorbehoeften tekenbehoeften druk- en bindwerk tijdschriften porti en vrachten advertenties reis- en verblijfkosten telefoon verificatie lidmaatschappen en kleine uitgaven II l I cT 0 CM machines, gereedschappen en 1 materialen; onderhoud machines en gereed' schappen rente afschrijving II winst op magazijngoederen -6 overige kosten; rente kasgeld 313.179,20 403.320,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 251