s 6 p 7 komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII 5 7 komende Vage aan Hoofdstuk VIII 7 van de kapitaal- 44.000,1 209.6 -SSffl. !t j-s v t -wfi INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 7, gewone dienst. "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 112 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeld) aar13.300,- b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende schoolgeldjaar26.700,- i 113 114 115 116 116A 117 118 119 Uitkering van gemeenten ingevolge art. 86 (oud) der Lager-onderwijswet 1920 Uitkering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid (oud), der Lager-onderwijswet 1920 Uitkering van andere gemeenten in de aan schoolbe sturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkering ingevolge artikel 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Bijdragen van andere gemeenten en van het Rijk inge volge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van te veel ontvangen vergoedingen ingevolge artt. 101 en 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 Overige ontvangsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 7.... Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 52.882,06 3.074,69 618,61 160,61 1.015,06 2.243,84 2.162,35 24,21 62.181,43 190.179,60 38.000,— 1.397,61 743,56 72,72 408,66 1.300,— memorie memorie thans voorgedr gen. UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 7, gewone dienst. 41.922,55 165.571,44 44 40.000,-1 memonj mi mor memoril memoiï 1 800- '45( 45 452 452 453/ 454 454/ 455 n;emo« memo» 456 457 458 459 460 460A OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Uitkering aan gemeenten ingevolge art. 86 (oud) der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding van de kosten van instandhouding van izondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onder wijswet 1920 Uitkering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid (oud), der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bij— z ndere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Kosten van verzekering van schoolgebouwen Uitkering aan andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in de artt. 205 en 205ter der Lager-onderwijswet 1920 1 Vjdragen aan andere gemeenten ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding voor de akte Fries Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge de Verplaat singskostenverordening Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen eruggaaf van schoolgelden Wachtgelden van vakonderwijzers bij het bijzonder :r onderwijs (zie hoofdstuk II, volgno. 252) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk VIII dienst lijdrage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 7 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 381,06 99.170,45 443,09 3.105, 630,55 306,47 3 171,15 3.322,15 19,38 1.176, 24.420,16 37.084,19 19.949,95 190.179,60 62.181,43 127.998,17 600,— 96.833,73 500,- 3.105,— 550,— 300,— 3 275 2.403,39 memorie 1.176,— 21.174,77 37.397,60 1.255,95 165.571,44 41.922,55 thans voorgedragen. 123.648,89 memorie 137.267,- memorie 3.105,— 1.000,— memorie 1.500,— 275,— 1.500,— 2.426,— memorie 2.250,— 20.032,35 37.397,60 2.645,60 212,50 209.611,05 44.000,— 165.611,05

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 25