I II II f 2.900, 4.000, 2.500, 50, 50, 500,- 500,- 50,. 1.050, 225,™ 1.133,- 99.965,- J f .320,— 5.950,— 9.889,— 5.411,40 550,— 17.654,39 446,10 50,— 900,— 2.410,28 100,-- 2»42 Openhaar slachthuis 2.42.1 Slachten, keuren, koelen slacht-, keur- en lcoelgelden 65,040, pelrechten 11 1.000, keurlonen binnenland buitenland 11 weeglonen i! gebruik voorkoelhuis 11 1.000, toegang koelhuis na sluiting 11 los- en laadrechten 11 nadelig saldo 1949 16.805,02 1950 17.262,17 76.540,- 17.262,17 stalgelden voedergelden verkoop mest 2.42.2 Stallen n nadelig saldo 1949 2.700,-" 1950 2.756,38 2.42.3 Diverse rechten en verhuringen 2.756,38 diverse ontvangsten rechten nadelig saldo 1949 300,— 1950/ 323,45 323,45 nadelig saldo rekening 2.42 1949 19.805,02 1950 20,342,— overeenkomstig organische indeling hegroting slachthuis 2,42 Openbaar slachthuis 2.42.1 Slachten, keuren, koelen per soneelslastem salarissen arbeidslonen kapitaalslasten- huur en erfpacht: onderhoudskosten: bedrijfskosten: algemene kosten: tractiekosten; hui sves t ingsko s te n,s 11 28.629,74 23.220,67 2.42.2 Stallen personeelsl as te n arbeidslonen onderhoudskosten: bedrijfskosten: huisvestingskosten; 2.42.3 Diverse rechten en verhuringen onderhoudskosten, bedrijf skostem hui sv e s tingskostens .0 51.850,41 2.176,97 50,-- 1.306,45 II 1 99.065,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 263