188.962,14 4.11.11-2 -25O,— 1.018,48 2.683,— 485,— 150,— 370,70 450,— 556,04 4» VOLKSONTWIKKELING EN EREDIENSTEN 4. 1 ONDERWIJS 4.11 Lager Onderwijs 4.11.1 Gewoon lager onderwijs 4.11.11 Openbaar gewoon lager onderv/ijs 4.11.11-1 vergoeding van het Rijk jaar wedden. der onderwijzers 548.012,-- alsvoren afrekening vorige jaren 36.000,--- schoolgelden 40.000, bijdragen van gemeenten 400,— 624.412,— nadelig saldo 1949 198.404,64 1950 188,962,14 transporteren "13.- T-;1 4.11.1 Gewo on 1ager onderwi j s -4 -5 4,11.11 Openbaar gewoon lager onderwijs personeelskosten? jaarwedden vaste leerkrachter\f 11 tijdeGjjke leerkrach ten verplaatsingskosten en keuring vergoeding acte Pries sociale lasten -3 huisvestingskosten; 548.012,— 20.000,— 2.100,— 571.380,48 onderhoud gehouwen 40.179,47 schoolmeubelen i? 9.354,01 verlichting, verwarming, schoonhouden 11 53.434,94 bedrijfskosten gem. werken 2.520,76 verzekering gebouwen en inventaris 11 1.086,50 rente 11 14.129,50 afschrijving II 36.557,17 157.262,35 gebruik schoollokalen II 154.579,35 huitengewone huisvestingskosten; onderhoudskosten j' 26.351 ,07 aanschaffing meu bilair 20o900 47.251,07 leermiddelen e.d. leermiddelen 27.160,— telefoon en advertenties Tl 1. 600,— schoolbibliotheken II 2.155,— vacatures 11 750,— ouderavonden 11 400,— 32.065,— opbrengst werkstukken handwerken tl 500,— overige kosten? oudercommissie schooltoezicht II school vei" zuirn 11 voeding en kleding It film II I.O84,— zwemonderwij s If 5.380,— schipperskinderen 11 22,50 vervoerskosten II 100,— leermiddelenbureau II deze bedragen vormen tezamen, gedeeld door het aantal leer lingen van de scholen voor ge woon openhaar lager onderwijs, het kostenbedrag* per leerling, 201.830,42 31.565,- 8.598,24 transporteren 813.374»14

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 270