f 813.374,14 -3/4 huisvestingskosten, leermiddelen e.d.5 transport 4.11.12 Bijzonder gewoon lager onderv/ijs 4.11.12-1 schoolgelden f 40.000,-- bijdragen van gemeenten 700,-- 40.700.. nadelig saldo 1949 130.358,8.9 1950 172.262,05 172.262,05 J 1.026.336,19 nad.elig saldo rekening 4.11.1 1949 328.763,53 1950 361.224,19 transport 813.374,14 waarnaar de bijzondere scholen een vergoeding ontvangen. Ico stenbedrag 134.371,18 j 3.232,50 adm.kosten 4310 leerlingen J 31.93 4.11.12 Bijzonder gewoon lager onderwijs 1.11.12-2 personeelskosten: v/achtgelden vakonderv/i jzer s j 2.250,' verplaatsingskosten 1.500, vergoeding akte Fries 275, rente 20.032,35 afschrijving 40.255,7Q rente voor 1920 gehouv/d.e scholen 11 3-105, verzekering van.schoolge bouwen 1.000, vergoeding per leerling 4299 31,93 rond 137.267,— ~5 overige kosten- film 1.081,— zwemonderwijs 5-100, schoolverzuim 370, vervoerskosten 100, rente waarborgsommen 626, 4.025, 201.660,05 7.277,- 1.026.336,19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 271