83.53O,— 2.7OO,— tl 6. 000, tl I.9OO,— t! 525, t! 150,-- 630,— ft ft 448,98 5.179,55 628,36 9.540,86 410,70 M 161,— 15.920,47 135,— 15.785,47 15.285,53 3.238,— 236,— 380,— 30,— 50,— 3,950,— j 1 100,— 75,— t! 17,— ït 41,— ft 50,— tt 120,— ft 1.900,— f! 25, 1e ermi dde1enbur e au 1! 111 31.071,- V 4.11.2 Voortgezet gewoon lager onderwijs 4.11.21 Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs. 4.11.21-1 vergoeding van liet Rijk jaarwedden der onderwijzers 83.530,— schoolgelden 6.000,-— bijdragen van gemeenten 640,- 90.170,— nadelig saldo 1949 28.506,98 1950 46.907,98 46.907,98 transporteren 137/". 4.11.2 Voortgezet gewoon lager onderwijs 4.11.21 Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs. 11.21-2 personeelslcostens -4 -5 jaarwedden vaste leerkrachter/ tijdelijk personeel vakonderwijzers leerkracht huis houd onderwij s verplaatsingskosten en keuring vergoeding akte Fries te veel genoten vergoeding wedden onderwijzers sociale lasten huisvestingskostens onderhoud gebouwen schoolmeubelen verlichting, verwarming en schoonhouden bedrijfskosten gem. werken verzekering gebouwen en inventaris gebruik schoollokalen - buitengewone huisvestings kosten; onderhoudskosten leermiddelen e.d. g leermiddelen telefoon en advertenties schoolbibliotheken ouderavonden vacatures huishoudonderwij s co co -p^ opbrengst 'werkstukken handwex-ken 11 overige kosten ouder c ommis s ie s schooltoezicht schoolverzuim voeding en kleding film zwemonderwi j s vervoersko sten deze bedragen vormen tezamen gedeeld door het aantal leer lingen van de scholen voor openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs, het lcostenbe- drag per leerling, waarnaar de bijzondere scholen vergoeding ontvangen. 95=883,98 7.784. 2.339< transporteren 137=077,98

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 272