transport 137.077,98 4.11.22 Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs 4.11.22-1 schoolgelden f 2,000 bijdragen van gemeenten 280, 'f 2.280,— nadelig saldo 1949 18,626,56 1950 17.267,53 17.267,53 156.625,51 nadelig saldo rekening 4.11,2 1949 47.133,54 1950 64.175,51 transport 137.077,98 ko stenbedrag 23.408,47 356,25 adm, kosten 475 leerlingen 50.03 4.11.22 Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs 4,11.22-2 personeelskosten; jaarwedden vakonderwijzers 4,800, -3/4 huisvestingskosten, leermiddelen e.d„; rente af schri jving tl 197,-- verzekering schoolgebouwen II 100,— vergoeding per leerling 252 x j 50,03 rond II 12.608,— overige kosten; film 64 zwemonderwijs II 1.700, schoolverzuim II 22, vervoerskosten II 25,— 12.936,53 V 1.811. 156.625,51

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 273