34.679,21 303.382,33 J .11.32-1 "transport r J 256. 678,I 4.H.32 Bijzonder uitgebreid lager onderwijs schoolgelden f 10,000,— bijdragen van gemeenten 2,025,- 12.025, nad.elig saldo 1949 32.520,57 1950 34,679,21 nadelig slot rekening 4.11.3 1949 96.384,98 1950 88.331,33 transport deze bed.ragen vormen tezamen, gedeeld door het aantal leer lingen van de scholen voor openbaar uitgebreid lager onder wijs, het kostenbedrag per leer ling, waarnaar de bijzondere scholen een vergoeding ontvangen, kostenbedrag 33.301,60 f 697,50 adm. kosten 930 leerlingen 4.II.32-2 personeelskosten? jaarwedden vakonderwijzers verplaatsingskosten vergoeding akte Fries -3/4 huisvestingskosten, leer middelen e.d.s rente af scliri jving rente voor 1920 gebouwde scholen verzekering van schoolge bouwen vergoeding per leerling 577 x 36,56 rond ~5 overige kosten? film vervoerskosten rente waarborgsommen .0 16.000,— 11 600,— tl 55, 2.541,25 11 5.214,46 11 707,50 11 200 11 21.095,— 146,— 11 50,— 11 95,-- 303.382,33

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 275