4.H.42 Bijzonder buitengewoon lager onderwijs 4.II.4I Openbaar buitengewoon lager onderwijs 4.11.41-2 personeelskosten; u 400,— 11 950,— 11 11 525, 11 5-194*14 2.220,— 11 417," 11 5.250,— 11 1.813,— tl 1.101,81 (t 2,136,79 12.938,60 ir 2.598,— 1.750,— it 105,— u 25,— 11 418,— 11 224,— 1! 100,— 45,— 11 320,— II 150,— t! 56,— 4.H.42 Bijzonder buitengewoon lager onderwijs 4.H.42-5 bijdragen? 4.11.4 Buitengewoon lager onderwijs 4.11.41 Openbaar buitengewoon lager onderwijs 4.11.41-1 vergoeding van het Rijk jaar wedden der onderwijzers f 48.705,— alsvoren afrekening vorige jaren 800,— schoolgelden 750? bijdragen van gemeenten 3«990, nadelig saldo 1949 22.886,65 1950 21.758,74 54,245,- 21.758,74 nadelig saldo 1949 85,— 1950 I50,— 150,-- 76.153,74 nadelig saldo rekening 4.11.4 1949 22.971,65 1950 21.908,74 4.11.4 Buitengewoon lager onderwijs jaarwedden vaste leerkrachten/" 48.705,- 11 tijdelijke leer krachten beloning voor onderwijs aan spraakgebrekkigen verplaatsingskosten en keuring sociale lasten -3 huisvestingskosten, onderhoud gebouwen schoolmeubelen verlichting,verwarming schoonmaken bedrijfskosten gem. werken rente afschrijving buitengewone huisvestings kosten? onderhoudskosten -4' leermiddelen e.d. leermiddelen telefoon en advertenties vacatures -5 avondcursus oud-leerlingen; salarissen en sociale laste huisvesting materialen administratiekosten -6 overige kosten? film zwemonderwi j s vervo er sko s t en 1eermiddelenbur eau I.500,— 55.774,14 15» 536,'60 1.880,— 2.242,- 571," aan gemeenten f 150, 76.153,74

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 276