ii d. Erfpacht en huur van terreinen d. Erfpacht en huur van terreinen 3r- u-"*" INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 13, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 13, gewone dienst. 1950 S P C O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 13. Middelbaar onderwijs. Schoolgelden a. betreffende het in het dienstjaar aanvan gende schoolgeldjaar13.300, b. betreffende het in het dienstjaar eindi gende schoolgeldjaar26.600, Subsidie van het Rijk en corporaties in de kosten der gemeentelijke hogere burgerscholen Bijdragen van andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke hogere burger scholen als bedoeld in art. 36quater, sub 1, der Middelbaar onderwijswet Verhaal van pensioens en andere bijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 7, 8, 9 en 10) Bijdragen van het Rijk en corporaties in de kosten van de middelbare avondhandelsschool Bijdragen van gemeenten en anderen in de kosten van gemeentelijke hogere burgerscholen Ontvangst wegens over een vorige dienst te weinig genoten subsidie van het Rijk voor het middelbaar onder wijs Ontvangsten in zake verkochte programma's en lesroos ters van de gemeentelijke H.B.S.-A en de middelbare school en H.B.S. voor meisjes f Overige ontvangsten T ransporteren Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 42.754,49 32.797,— 14.074,— 7.849,25 1.936,— 8.520 164,66 157,32 GERAAMD BEDRAG thans voorgedragei OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 108.252,72 45.000,— 41.775,— 13.470,— 9.068,45 2.655,- 5.300,— memorie 125, memorie 117.393,45 49' 39.900,-1 45.250-1 12.037,J 8.694, 2.855,-1 5.650,-1 memoril 125- memoritl 495 496 497 498 499 500 501 502 503 114.5114 13. Middelbaar onderwijs. Kosten der gemeentelijke hogere burgerschool met 5-jarige cursus (H.B.S.-A). a. Jaarw. van direct., leraren en beambten 90.624, Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge Verplaatsingskostenverordening en kosten geneeskundige controle1.025, c. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van direc teuren, leraren en beambten4.533, e. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zomede die van water- en krachtverbruik5.558, Aanschaffen en onderhouden der school- meubelen, werktuigen en verdere hulp middelen voor het onderwijs7.616, g. Administratie-, druk- en advertentie- kosten en kosten ouderavonden750, Kosten van de middelbare school en hogere burger school voor meisjes. a Jaarwedde van direct., leraren en be ambten ƒ109.481, i Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge Verplaatsingskostenverordening en kosten geneeskundige controle1.025, c. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van direc teuren, leraren en beambten 6.304, e. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zomede die van water- en krachtverbruik5.714, Aanschaffen en onderhouden der school- meubelen, werktuigen en verdere hulp middelen voor het onderwijs6.041, g. Administratie-, druk- en advertentie- kosten en kosten ouderavonden 750, Kosten van de plaatselijke commissie van toezicht op i! het middelbaar onderwijs Bijdrage aan andere gemeenten in de kosten der van I Rijkswege gesubsidiëerde gemeentelijke hogere burger scholen als bedoeld in art. 36quater der Middelbaar-onder wijswet Restitutie aan andere gemeenten van te veel ontvangen bijdragen in de kosten van hogere burgerscholen Bijdrage in de kosten van Rijks hogere burgerscholen, als bedoeld in art. 36quater der Middelbaar-onderwijswet f sstitutie aan het Rijk van te veel ontvangen voor schot op de vergoeding over vorige jaren ten behoeve van het middelbaar onderwijs f Kosten voor vakscholen Subsidie Fryske Akademy ten behoeve van leergangen voor opleiding middelbaar onderwijs I eruggave van schoolgelden Kosten ter zake van verzekering, pensionnering, enz. can ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Transporteren 103.640,18 111.375,10 100,— 5.394,50 41.299,68 268,76 4022,96 1.000,— 468,47 20.279,94 287.849,59 110.084,- 114.177, 100, memorie 3 37.560,— memorie 3.950,— 1.400,— memorie 29.524,78 295.795,78 thans voorgedragen. 110.106, 129.315, 100, memorie 3 35.230,— memorie 4.675,- 1.600,— memorie 29.525,95 310.551,95

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 29