7 463,54 7 521.603,— f 7. ARBEIDMAATSCHAPPELIJKE STEUR EU VOORZORG 7.1 ARBEID nadelig saldo 1949 468,io 1950 463,54 463,54 f__ 463,54 7.2 MAATSCHAPPELIJKE STEUU EU VOORZORG 7.2 -1 Subsidie van het Rijk Overbruggings- en soc,bijstands regeling 447.750,— soc.econ.hulpverlening aan zelfstandigen 1.000,-- wachtgeldregeling gedem.rail. 59»000, tijdsvergoeding gedem.mil. 1.000, gezinnen staatsvijandige personen 7» 500, nadelig saldo 1949 10,615,— 1950 14.353,— 7.50O,— 507.250,- 14.353,— 7.3 ARHE.UZORG 521.603,- 7'31 Geneeskundige Armenzorg 7.31 -1 aandeel inkomsten uit bezittingen 1.256~33 nadelig saldo 1949 136.412,17 1950 172.118,54 172.118,54 173.374,67 7.1 ARBEID j.l -2 personeelskosten (v.m. arbeidsbeurs) sociale lasten 3» 37 -3 kapitaalslasten (v.m. arbeidsbeurs) rente f 49.69 afschrijving 135,48 185,17 -5 overigekosten; lidmaatschap Ver.bevordering arbeid onvolwaardigen f 25, bijdrage plaatselijke demob.raad" 250,f 275, 7.2 MAATSCHAPPELIJKE STEUU EU VOORZORG 7,2 -5 Verlening van onderstand edj -51 onderstands dvefbrüggihgS" en soc.bijstands regeling 45O.OOO5-- soc.econ.hulpverlening zelf standigen 2.000, vrachtgeldregeling gedem.mil» 50.000, regeling tijdsvergoeding gedem.mil» 1.000, gezinnen staatsvijandige personen 10,000,— f 513.000, "52 _subsidiess stichting "Gezinszorg Leeuwarden" 4."000, stichting "Het Baken" 2.000, vereniging "Kinderbewaarplaats"" 1.250, voorzieningsfonds toonlcunste- naars 175s stichting Friesland voor maatsch. werk I.I78,8.603, 7.31 Geneeskundige Armenzorg 7.31 -2 -4 -5 personeelskosten; salarissen stadsartsen 6.375,— jaarwedde wijkverpleegster 11 2.454,™ rijwieltoelage wijkverpleegster 1! 54,™ sociale lasten 1! .330,56 9.213,56 afs aandeel G.G.D,salaris wijkver pl e e gs t er ft 438,69 bureaukosten e.d. s vergaderkosten bestuur M.H. verplegingslcosten e.d.s z ielcenhui sver pleging, 150.000,— genee smiddelen tl IO.-500,— uitzending naar buiten 11 3 o 000 r'óntgenfoto s 1! 2.500,— specialistenhulp Tl 7.-000,— verloskundige hulp It 1.400,— 174.400,— afsterugontvangsten zieken verpleging e.d. II 10.000,— 8.774,87 200,— I64.4OO,— 173.374,87

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 303