E'ilase tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Jan Leeuwarden, 1950. BIJLAGE N0.1.P Aan de Gemeenteraad. Krachtens de wet van 15 Juli 1929, Staatsblad 388, zoals deze is gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1948, Staatsblad I 307, is een gemeente, ten einde volledig op de uitkeringen uit het gemeentefonds aanspraak te kunnen maken, behouden o.m. 150 opcenten te heffen op de hoofdsom der per sonele belasting. Wij stellen U mitsdien voor het ten behoeve van de gemeente te heffen aantal opcenten voor het belastingjaar 1950-1951 vast te stellen op 150. Onder mededeling, dat in de ontwerp-gemeentebegroting voor het dienstjaar 1950 bereids met deze heffing rekening is ge- gehouden, geven wij Uw Raad in overweging over te gaan tot de vaststelling van onderstaande ontwerp-verordening. Leeuwarden, 2 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAL DER MEULEE, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. BE RAAB BER GEMEENTE LEEUWARDEN Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; Gelet op artikel 285 van de Gemeentewet; BES LUIT: vast te stellen de volgende verordening: VERORBERING tot heffing van opcen ten op de hoofdsom der Perso nele Belasting. Enig artikel. Over het belastingjaar 1 Juni 1950-1951 worden ten be hoeve van de gemeente 150 opcenten op de hoofdsom der per sonele belasting geheven. Leeuwarden, Be Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. BIJLAGE 50.1. A ONTWERP. ■srzonden 4 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 314