+n+ het verslag der handelingen van de gemeenteraad ^euwaraen:_1_950. BIJLAGE' EO» 2. Aan de Gemeenteraad. In de Aanbiedingsbrief van de ontwerp-begroting voor hpt dienstjaar 1950 (bijlage no.189) deelden wij Uw Raad mede, i;at de gunstige financiële uitkomsten van het Gasbedrijf ons aanleiding hadden gegeven om de vraag te overwegen, in hoever- re het verantwoord kon worden geacht de per 1 Januari 1949 in gevoerde gasprijsverhoging van 2 cent per m3 te herzien. Bij leze overweging kwamen wij, zoals in de Aanbiedingsbrief werd uiteengezet, tot de conclusie, dat, bij de op dat ogenblik geldende omstandigheden, inderdaad een verlaging van de gas- rri.is aanvaardbaar kon worden geacht en wel volgens het vol gende schema oude prijs 14 ct 13 12 11 11| ii u nieuwe prijs 13 ct 12 11 10 9 s" Aan deze tariefsverlaging wilden wij echter een zeer voor lopig karakter toekennen, ten einde ons bij gewijzigde om standigheden, bijv. bij verhoging van de grondstoffenprijzen loonsverhoging e.d. de mogelijkheid voor te behouden om de ta rieven wederom te verhogen. Het de bovenaangegeven tariefs verlaging werd door ons bereids bij de samenstelling van de ontwerp-begroting 1950 rekening gehouden. Intussen hebben, nog voordat Uw Raad zich over dit voor stel heeft kunnen uitspreken, de hierboven bedoelde bijzonde re omstandigheden zich reeds voorgedaan. De plaats gehad heb bende verhoging van de kolenprijzen bedraagt, afhankelijk van de verschillende steenkoolsoorten, f. 2,- tot f. 4,- per ton of volgens de in 1 949 plaats gehad hebbende kolenleveranties f. 2,25 per ton, terwijl, naar Uw College bekend is, voorts gerekend moet worden op een loonsverhoging van 5$- Met deze factoren rekening houdende, zou de gasprijs ongeveer 0,6 cent per m3 duurder worden dan volgens de berekening, welke tot het hierboven afgedrukte schema (en de raming van de betrekkelijke begrotingspost) heeft geleid. De omstandigheid, dat de ratio nalisatie van de koolgasstokerij in verband met het binnen enkele weken gereed komen van de nieuwe koolgasovens boven verwachting vordert en het feit, dat er een duidelijke tendenz valt waar te nemen, dat het grootgasverbruik voor industrie- en verwarmingsdoeleinden in sterke mate zal toenemen, kunnen eventueel, naar onze mening, een verlaging vande thans gelden de gasprijs met 0,5 cent per m3 motiveren. Om deze reden zal dan ook het bovenstaande verlagingsschema dienen te worden vervangen door het volgende: Hoeveelheid Oude prijs boven voorgc' stelde prijs thans voorge- gestelde prijs 0 - 20 40 80 150 m3 per u it maand bovenl 50 14 -P 0 13 -p 0 13i ct 13 tt 12 tt 12"g" 12 u 11 11 113- 11 11 1 0 ti 1 oi 1lf it 9 «t 9i "waar-" Hoeveelheid 0 - 20 m3 per maand 21 - 40 41 - 80 81 - 150 11 boven 15 0 u 21 41 81

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 315