J ■niila&e tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 4- BIJL/,GE NO. 4. Aan de Gemeenteraad. Yan de eigenaren van de percelen Kleine Hoog straat no. 19 en Nieuweburen no.130 ontvingen wij verklaringen, dat zij genegen zijn de grond van de bij hun percelen behoren de stoepen kosteloos aan de gemeente in eigendom over te dra gen. Aangezien het bezit van deze stroken grond voor de gemeente van belang is te achten, is het gewenst deze grond in eigendom over te nemen. De door de eigenaren gestelde gebruikelijke voorwaarden achten wij volkomen aanvaardbaar. Onder overlegging van de stukken geven wij Uw Vergadering dan ook in overweging te besluiten: kosteloos in eigendom over te nemen: a. van H. BOS MAalhier, de grond van de voor het perceel Kleine Hoogstraat no. 19 gelegen stoep, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie A, no. 665 b. van EBOUMAalhier, de grond van de voor het perceel Nieuweburen no. 130 gelegen stoep, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A, no.1157, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van de verkopers en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hen aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer ten gevolge van de trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevels van de percelen Kleine Hoogstraat no.19 on Nieuwe buren no. 130 nodig zijn, geschieden deze door en voor reke ning der gemeente 4- voor elk der bovenbedoelde percelen wordt door en voor reke ning van de gemeente een overrit over het trottoir ter plaat se aangelegd, en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burge meester en Wethouders nodig geachte, voorwaarden. Leeuwarden, 5 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ^rzonden 25 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 317